Skip to content

Flǐn Kú Jezu Tɔn Tɔn

Xwewu xwewu ɖò fí vovo afatɔ́n mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ flín kú Jezu tɔn. Mǐ nɔ bló mɔ̌, ɖó é ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nɔ bló lě dó flín mì na.”—Luki 22:19.