Skip to content

Flǐn Kú Jezu Tɔn Tɔn

Xwewu xwewu ɖò fí vovo afatɔ́n mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ flín kú Jezu tɔn. Mǐ nɔ bló mɔ̌, ɖó é ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nɔ bló lě dó flín mì na.” (Luki 22:19) Nǔwiwa enɛ ɖevo e ja é jɛ dó

Mardi 7 avril 2020.

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ ɖɔ a ni wá gɔ́ nú mǐ ɖò nǔwiwa bǔnɔ enɛ hwenu. Kplé enɛ cí kplé mǐtɔn ɖě lɛ bǐ ɖɔhun, bɔ mɛ bǐ sixu wá. Vɔ̌nu wɛ è nɔ wá tɛn tɔn mɛ, bɔ mǐ ka nɔ lɛ́ yí agbǎnmɛkwɛ ǎ.