Skip to content

Flǐn Kú Jezu Tɔn Tɔn

Xwewu xwewu ɖò fí vovo afatɔ́n mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ flín kú Jezu tɔn. Mǐ nɔ bló mɔ̌, ɖó é ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nɔ bló lě dó flín mì na.” (Luki 22:19) Nǔwiwa enɛ ɖevo e ja é jɛ dó

Samedi 27 Mars 2021.

Mǐ ylɔ́ we ɖɔ a ni wá gɔ́ nú mǐ ɖò nǔwiwa bǔnɔ enɛ hwenu. Ðó jɛmɛji ɔ wutu ɔ, Ɛntɛnɛti jí wɛ mǐ na bló nǔwiwa enɛ gbɔn. Nú a na tuùn lee a na cá kan xá nǔwiwa enɛ gbɔn é hǔn, kanbyɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé.