Skip to content

Byɔ̌ Ðɔ È Ni Wá Ba We Kpɔ́n

A ka jló na kplɔ́n nǔ dó Biblu alǒ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu d’eji à? Enyi mɔ̌ hǔn, wlǎn nǔ dó gbǎví e ɖò dò lɛ é mɛ, dó byɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ni wá ba we kpɔ́n. Enɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ e ɖò xá towe mɛ é ɖé na wá ba we kpɔ́n.

Mǐ na zán nǔ mɛɖesunɔ tɔn e a na na lɛ é dó yí gbè nú byɔ̌ e a byɔ ɖɔ è ni wá ba we kpɔ́n é kɛɖɛ sín kanta. Enɛ sɔgbe xá Sɛ́n E È Nɔ Xwedó Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Dó Nǔ Mɛɖesunɔ Tɔn lɛ Zinzan Wu lɛ É.

Atóogbe! Coronavirus (Covid-19): Ɖò alɔnu dìn ɖò fí gegě ɔ, mǐ sɔ́ nɔ yì ba mɛ lɛ kpɔ́n ɖò xwé yetɔn lɛ gbè ǎ, mǐ ka sɔ́ nɔ kplé ɖó fí ɖokpo ɔ bo nɔ bló kplé mǐtɔn lɛ ǎ. Kɛnklɛn na animɛlóo towe hwenu e a na ɖò nǔ wlán dó akpáxwé elɔ mɛ wɛ é, enɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn e ɖò xá towe mɛ é ɖé na ylɔ́ we.