Skip to content

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

A jló ná ɖó mɔjɛmɛ gɔ́ ná dó Biblu alǒ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ jí a? É nyí mɔ̌ hǔn, wlǎn nǔ dó akpáxwé e ɖo do lɛ́ é mɛ dó byɔ́ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé ní wá ba we kpɔ́n. Énɛ́ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn e ɖo xá towe mɛ é ɖé ná ylɔ́ we alǒ wlán nǔ sɛ́dó we.

Nǔ mɛɖésúnɔ tɔn e a ná ná lɛ́ é ɔ, byɔ̌ e a byɔ́ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n é kɛ́ɖɛ́ sín kanta wɛ mǐ ná zán dó. Énɛ́ sɔgbe xá Sɛ́n e mǐ nɔ xwedó gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ dó nǔ mɛɖésúnɔ tɔn lɛ́ zínzán wú lɛ́ é.

Mǐ ná ylɔ́ we alǒ wlán nǔ sɛ́dó we

Nú a wlán nǔ dó akpáxwé lɛ́ mɛ fó ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖokpó ná ylɔ́ we alǒ wlán nǔ sɛ́dó we, hwɛhwɛ ɔ, ɖo aklúnɔzángbla ɖokpó alǒ we vlamɛ.

Kplɔ́n nǔ ɖo Biblu mɛ

Ba do nú nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ dó xóta vovo lɛ́ jí lɛ́ é, alǒ byɔ̌ ɖɔ è ní kplɔ́n Biblu xá we vɔ̌nu.

Hwenu e nyɔ́ nú we é

Xo go nǔkplɔ́nmɛtɔ́ towe tlɔlɔ alǒ gbɔn Ɛntɛnɛ́ti jí, ɖo hwenu e kpó fí e nyɔ́ nú we é kpó.

Atóogbe! Coronavirus (Covid-19): Ɖo alɔnu din ɖo fí gěgé ɔ, mǐ sɔ́ nɔ yi ba mɛ lɛ́ kpɔ́n ɖo xwé yetɔn lɛ́ gbe ǎ. Kɛnklɛ́n ná animɛlóo towe hwenu e a ná ɖo nǔ wlán dó akpáxwé élɔ́ mɛ wɛ é, énɛ́ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn e ɖo xá towe mɛ é ɖé ná ylɔ́ we.