Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Kpɔ́n lee Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ xósin nú nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ gbɔn é.