Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

Kpɔ́n lee Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn nɔ nyí gbɔn é.