A ka jló na kplɔ́n Biblu d’eji à? Enyi mɔ̌ hǔn, tito Biblu kpinkplɔn mɛ vɔ̌nu tɔn mǐtɔn ɖò xwé mɛtɔn gbè na d’alɔ we tawun. Wlǎn nǔ dó gbàví e ɖò dò é mɛ, bo byɔ ɖɔ è ni wá kplɔ́n Biblu xá emi.