Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Atóogbe! Coronavirus (Covid-19): Ɖò alɔnu dìn ɖò tò gegě mɛ ɔ, è ɖó alaxɔ mǐtɔn lɛ bibakpɔ́n bo ɖisa gbɔn mɛ te. Nú a na ɖó mɔjɛmɛ d'eji hǔn, kɛnklɛn ylɔ́ alaxɔ e a jló na ba kpɔ́n é.

Rwanda

20 KG11 AV, Remera

KIGALI

RWANDA

+250 787-686527

+250 787-686528

+250 783-900536

+250 789-800536

+250 787-900538

+250 789-800539

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Rwanda tɔn 31 397 ɖè lɛ é wu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.