Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Pays-Bas

Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland

Noordbargerstraat 77

7812 AA EMMEN

PAYS-BAS

+31 591-683555

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:30 mɛ jɛ gan 10:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo ɖokpo adaɖé

Kɛnklɛn sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn nú saɖiɖi ɔ, gbɔn wema winwlan sɛ́dó adlɛsi tours.nl@jw.org gblamɛ.

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Jǎnmagbe mɛ. Mǐ nɔ ɖè nukúntíntɔ́nnɔ lɛ sín wema lɛ tɔ́n dó gbè vovo 12 mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ yí xó kpo video lɛ kpo dó kan jí dó gbè gegě mɛ.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.