Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Israël

Watchtower Association of Israel, RA

Shefer Street 23

6516604 TEL AVIV

ISRAËL

+972 3-5164039

Saɖiɖi

Dimanche jɛ jeudi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é : Cɛju 45 jɛ ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Ebléegbe kpo Tokunɔgbe Israël tɔn kpo mɛ. Mǐ nɔ nɔ gudo nú agun e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.