Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Grande-Bretagne

Tɛnmɛ Sísɔ́ Ð’ayǐ nú Saɖiɖi

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ byɔ saɖitɔ́ lɛ bǐ ɖɔ ye ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ cobo wá, gbɛ̌ta yetɔn na bo tlɛ d’agba alǒ hwe ɔ nɛ.

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu kpéwú bo ɖisa à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, mǐ na sixu kpéwú bo yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ ma ɖè sɔmɔ̌ ǎ wutu ɔ, mɛ nabi ɖé jɛn sixu kpéwú bo na ɖisa ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ma yawǔ wá hugǎn ganxixo ɖokpo jɛ nukɔn nú saɖiɖi ganmɛ towe ó.

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ gbɔn? Enyi mi mɛ e zɔn lɛ é ma yì 20 ǎ hǔn, zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ: Mǐ Yì 20 Ǎ.” Nú é ma ka nyí mɔ̌ ǎ hǔn, kɛnklɛn ylɔ́, bo sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú mɛ 20 alǒ hú mɔ̌.

A ka sixu ɖyɔ tɛnmɛ e a sɔ́ é, alǒ gbɛ́ à? Ɛɛn. Zǐn “Kpɔ́n Alǒ Ðyɔ Tɛnmɛ E A Sɔ́ É.”

Enyi saɖiɖi ma ɖè ɖò azǎn e nyɔ́ nú we lɛ é jí ǎ ɔ ka lo? Kpò ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí kpɔ́n wɛ. Tɛnmɛ nɔ wá ɖè hwenu e mɛ e sɔ́ tɛnmɛ lɛ é ɖyɔ tɛnmɛ e ye sɔ́ lɛ é, alǒ gbɛ́ é.

Saɖiɖi

1 Kingdom Way

West Hanningfield

CHELMSFORD

CM2 8FW

ANGLETERRE

+44 20-8906-2211

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Biblu kpinkplɔn mɛ sín azɔ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn wu ɖò tò gegě mɛ, ɖi Grande-Bretagne, Irlande, kpo Malte kpo. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó gbè vovo mɛ, kaka jɛ Tókúnɔgbe Grande-Bretagne tɔn, Irlande-gbè, Gaélique Écosse tɔn, kpo Galles-gbè kpo jí. Mǐ nɔ lɛ́ bló video lɛ kpo xóyidókanji lɛ kpo.

Fɔwatɛ́ Kpinkpɔn E Hwenu Mɛɖesunɔ Nɔ Xlɛ́ Ali Mɛɖée Ðè É

  1. “Gǔ Mǐtɔn”: Fɔwatɛ́ elɔ kpi Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ sín tan Grande-Bretagne kpo Irlande kpo tɔn.

  2. “Biblu Ðò Grande-Bretagne”: Fɔwatɛ́ elɔ nɔ xlɛ́ Biblu e è ma nɔ mɔ gbɔn mɔ̌ ǎ lɛ é, bo lɛ́vɔ tinmɛ nukɔnyiyi ɖěɖee Biblu lilɛ lilɛ dó gbè ɖevo mɛ ɖó ɖò xwè lɛ vlamɛ lɛ é.

  3. Alaxɔ Grande-Bretagne Tɔn Sín Azɔ̌xɔsa Lɛ: Kpánuxwɛ lɛ kpo video lɛ kpo nɔ tinmɛ azɔ̌ ɖěɖee è nɔ wà ɖò alaxɔ Grande-Bretagne tɔn mɛ lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn