Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Grande-Bretagne

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ANGLETERRE

+44 20-8906-2211

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo. Saɖiɖi ɔ nɔ bɛ́ ɖò ganxixo ɖokpo ɖokpo mɛ.

Hwenu e è na zán é: Gaxixo 1 cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ zín xójlawema lɛ kpo alɔnuwema lɛ kpo livi 200 jɛji xwewu xwewu, bo nɔ sɛ́ ye dó tò 100 mɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ. Ðò alaxɔ mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ hwenuxó mǐtɔn sín nǔwiwa ɖé bɔ xota tɔn nyí: “La Bible en Grande-Bretagne.”

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.