Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

France

Tɛnmɛ Sísɔ́ Ð’ayǐ nú Saɖiɖi Ɔ

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ byɔ saɖitɔ́ lɛ bǐ ɖɔ ye ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ cobo wá, gbɛ̌ta yetɔn na bo tlɛ d’agba alǒ hwe ɔ nɛ. É hwe bǐ hǔn, sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayi nú saɖiɖi towe aklunɔzán gbla ɖokpo jɛ nukɔn. Nú a na ɖisa wá ɖò xwezán lɛ jí ɔ, mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni yawǔ na nyikɔ dó mɛhwenu.

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu kpéwú bo ɖisa à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, é na nyɔ́ bló ɖɔ mǐ ni yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ ma ɖè sɔmɔ̌ ǎ wutu ɔ, mɛ nabi ɖé jɛn sixu kpéwú bo na ɖisa ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Bonu gbɛtɔ́ má wá sukpɔ́ dín ó ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ma yawǔ wá hugǎn ganxixo ɖokpo jɛ nukɔn nú saɖiɖi ganmɛ towe ó.

Nɛ̌ a ka na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ gbɔn? Zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ.”

A ka sixu ɖyɔ tɛnmɛ e a sɔ́ é, alǒ gbɛ́ à? Ɛɛn. Zǐn “Kpɔ́n Alǒ Ðyɔ Tɛnmɛ E A Sɔ́ É.”

Enyi saɖiɖi ma ɖè ɖò azǎn e nyɔ́ nú we lɛ é jí ǎ ɔ ka lo? Kpò ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí kpɔ́n wɛ. Tɛnmɛ nɔ wá ɖè hwenu e mɛ e sɔ́ tɛnmɛ lɛ é ɖyɔ tɛnmɛ e ye sɔ́ lɛ é, alǒ gbɛ́ é.

Saɖiɖi

2 rue Saint-Hildevert

27400 LOUVIERS

FRANCE

+33 2-32-25-55-55

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó gbè gegě mɛ. Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn wu ɖò France, Île Maurice, Seychelles, kpo xá ɖěɖee ɖò acɛ France tɔn mɛ lɛ é kpo (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Barthélemy, St. Martin, kpo St. Pierre et Miquelon kpo).

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn