Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Finlande

Puutarhatie 60

FI-01300 VANTAA

FINLANDE

+358 9-825-885

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Ðó xɔgbigbázɔ́ e wà wɛ è ɖè ɖò alaxɔ ɔ mɛ é wutu ɔ, è na ɖó dogbó nú saɖiɖi lɛ ɖò 1er mai 2019 kpo 31 décembre 2020 kpo vlamɛ. Enyi a jló na ɖisa wá kpɔ́n alaxɔ ɔ ɖò avla enɛ mɛ hǔn, kɛnklɛn ɖɔ sɛ́dó mǐ.

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 34 000 mɔ̌ e ɖò Biélorussie, Estonie, Finlande, Lettonie kpo Lituanie kpo é sín azɔ̌ wu. È nɔ lɛ́ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó gbè e ye nɔ dó é tantɔn kpo tókúnɔgbe ɛnɛ kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn