Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Éthiopie

Jehovah’s Witnesses, Yeka sub-city, Wereda 12;

House 161 on Kotebe Road; 1 km past Kotebe University College

ADDIS ABABA

ÉTHIOPIE

+251 11-617-0555

+251 91-121-3489 (cell)

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:20 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Éthiopie sín gbè atɔ́ɔ́n mɛ. Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn wu ɖò Éthiopie kpo tò e lɛlɛ̌ dó è lɛ é kpo mɛ, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá wu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.