Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

États-Unis

Tɛnmɛ Sísɔ́ Ð’ayǐ nú Saɖiɖi Ɔ

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ byɔ saɖitɔ́ lɛ bǐ ɖɔ ye ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ cobo wá, gbɛ̌ta yetɔn na bo tlɛ d’agba alǒ hwe ɔ nɛ.

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu kpéwú bo ɖisa à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, é na nyɔ́ bló ɖɔ mǐ ni yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ ma ɖè sɔmɔ̌ ǎ wutu ɔ, mɛ nabi ɖé jɛn sixu kpéwú bo na ɖisa ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Bonu gbɛtɔ́ má wá sukpɔ́ dín ó ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ma yawǔ wá hugǎn ganxixo ɖokpo jɛ nukɔn nú saɖiɖi ganmɛ towe ó.

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ gbɔn? Enyi mi mɛ e zɔn lɛ é ma yì 20 ǎ hǔn, zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ: Mǐ Yì 20 Ǎ.” Nú é ma ka nyí mɔ̌ ǎ hǔn, zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ: Mɛ 20 Alǒ Hú Mɔ̌.”

A ka sixu ɖyɔ tɛnmɛ e a sɔ́ é, alǒ gbɛ́ à? Ɛɛn. Zǐn “Kpɔ́n Alǒ Ðyɔ Tɛnmɛ E A Sɔ́ É.”

Enyi saɖiɖi ma ɖè ɖò azǎn e nyɔ́ nú we lɛ é jí ǎ ɔ ka lo? Kpò ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí kpɔ́n wɛ. Tɛnmɛ nɔ wá ɖè hwenu e mɛ e sɔ́ tɛnmɛ lɛ é ɖyɔ tɛnmɛ e ye sɔ́ lɛ é, alǒ gbɛ́ é.

Saɖiɖi

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK, NY 10987

ÉTATS-UNIS

+1 845-524-3000

Nǔ taji lɛ

Saɖiɖi E Hwenu È Xlɛ́ Fɔwatɛ́ Sín Nǔ lɛ Ðè É

  1. Biblu kpo Nyikɔ Mawu Tɔn Kpo. Biblu e è ma nɔ mɔ gbɔn mɔ̌ ǎ lɛ é ɖò nɔtɛn fɔwatɛ́ ɔ tɔn. È lɛ́ tɛɖɛ̌ gǎn ɖěɖee mɛ lɛ dó bo na ɖè nyikɔ Mawu tɔn sín Biblu ɔ mɛ có é ka gló é jí. Fɔwatɛ́ ɔ sín akpáxwé ɖé nɔ xlɛ́ Biblu e è ma nɔ mɔ gbɔn mɔ̌ ǎ lɛ é kpo nǔ xóxó e kúnkplá Biblu lɛ é kpo, bɔ è nɔ ɖò ɖyɔɖyɔ wɛ sín hweɖenu jɛ hweɖenu.

  2. Togun E Ðó Nyikɔ Jehovah Tɔn Ðò Ta É. Fɔwatɛ́ ɔ nɔ xlɛ́ nǔ ɖěɖee sín gǔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖu ɖò gbigbɔ lixo lɛ é. Azɔ̌wanú xóxó lɛ, ɖiɖe lɛ kpo tan gbɛzán tɔn lɛ kpo nɔ xlɛ́ lee Jehovah xlɛ́ ali togun tɔn, kplɔ́n nǔ i, bo bló tuto n’i kpɛɖé kpɛɖé bonu é na wà jlǒ tɔn gbɔn é.

  3. Hɔ̌nkan Gbɛ̀ ɔ Tɔn Mǐtɔn: Nǔwiwa kpo Nǔɖiɖi Kpo. Fɔwatɛ́ enɛ ɖɔ xó dó azɔ̌ e wěɖegbɛ́ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn lɛ nɔ wà lɛ é jí. É nɔ tinmɛ lee ye nɔ d’alɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ bɔ ye nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn ɖěɖee ɖɔ ɖɔ è ni nɔ kplé ɖó kpɔ́, è ni nɔ kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu, è ni nɔ ɖu nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn kpo è ni yí wǎn nú mɛɖée é kpo é.

Saɖiɖi E Hwenu È Xlɛ́ Ali Mɛ É

Saɖiɖi elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ Azɔ̌watɛn kpo Azɔ̌xɔsa Xɔgbigbá tɔn kpo ɖěɖee ɖò Warwick lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

ÉTATS-UNIS

+1 845-306-1000

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ ɖè desɛ́ɛn e nɔ nɔ wema mǐtɔn lɛ mɛ lɛ é, bo nɔ yí xó kpo video lɛ kpo dó kan jí. È nɔ tɛɖɛ̌ lee wemaxɔmɛ Biblu kplɔnkplɔn tɔn e ɖò finɛ lɛ é nɔ yì gbɔn é jí ɖò saɖiɖi ɔ hwenu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

ÉTATS-UNIS

+1 845-744-6000

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ zín wema junjɔn Biblu jí livi 25 jɛji xwewu xwewu. Mǐ nɔ má ye gbɔn alaxɔ e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é mɛ dó gbè 360 jɛji mɛ, bo nɔ má nú agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn e gbɔn États-Unis, Canada kpo Caraïbes kpo lɛ é 15 000 jɛji.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn