Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Espagne

Tɛnmɛ Sísɔ́ Ð’ayǐ nú Saɖiɖi

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, é ɖò taji ɖɔ jonɔ lɛ bǐ ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn nú saɖiɖi yetɔn, enyi ye sukpɔ́ alǒ gbɔ ɔ nɛ. Sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ, é hwe bǐ ɔ, aklunɔzán gbla ɖokpo jɛ nukɔn. Enyi xwezán lɛ gbè wɛ hǔn, mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn tawun.

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu wá ba fí ɔ kpɔ́n à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, mǐ sixu kúdeji ɖɔ mǐ na yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ e tíìn é wutu ɔ, mɛ kpɛɖé jɛn sixu ɖisa gbɔn finɛ kéze ɖokpo ɖokpo mɛ.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Bonu a na kpéwú bo bɛ́ saɖiɖi ɔ dó ganmɛ ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni wá, é hwe bǐ ɔ, cɛju 10 jɛ nukɔn nú gan e mɛ a sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ na é.

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ gbɔn? Zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ.”

A ka sixu ɖyɔ tɛnmɛ e a sɔ́ é, alǒ gbɛ́ à? Ɛɛn. Zǐn “Kpɔ́n Alǒ Ðyɔ Tɛnmɛ E A Sɔ́ É.”

Enyi saɖiɖi ma ɖè ɖò azǎn e nyɔ́ nú we lɛ é jí ǎ ɔ ka lo? Kpò ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí kpɔ́n wɛ. Tɛnmɛ nɔ wá ɖè hwenu e mɛ e sɔ́ tɛnmɛ lɛ é ɖyɔ tɛnmɛ e ye sɔ́ lɛ é, alǒ gbɛ́ é

Saɖiɖi

Testigos Cristianos de Jehová

Ctra. M-108 Torrejón-Ajalvir, km. 5

28864 AJALVIR (MADRID)

ESPAGNE

+34 918-879-700

Nǔ Taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ wu ɖò Espagne, Andorre, kpo Gibraltar kpo, bo nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Basque-gbè, Catalogne-gbè, Galice-gbè, Espagne-gbè, Tókúnɔgbe Espagne tɔn, kpo Valence-gbè kpo mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ ɖè wema lɛ tɔ́n dó nukúntɔ́nnɔ lɛ sín nǔwlanwlán lɔ Espagne tɔn jí. Ðò saɖiɖi ɔ hwenu ɔ, è nɔ lɛ́ sɛ̀ sin xwè nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Espagne tɔn lɛ sín tan nú mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn