Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Croatie

Štrokinec 28

HR-10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

CROATIE

+385 1-37-95-001

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2

Nǔ taji lɛ

Alaxɔ ɔ nɔ kpénukún dó azɔ̌ e agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn 58 e ɖò Croatie lɛ é nɔ wà é kpo ee agun 17 mɔ̌ e ɖò Bosnie-Herzégovine lɛ é nɔ wà é kpo wu. É nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Bosnie-Gbè, Croatie-Gbè kpo Tokunɔgbe Croatie tɔn kpo mɛ. Ðò saɖiɖi ɔ hwenu ɔ, è nɔ sè lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ w’azɔ̌ ɖò Yougoslavie xóxó ɔ gbɔn é, bo nɔ lɛ́ xlɛ́ azɔ̌ e nùxixo nɔ wà ɖò susu kpikpa nú Jehovah linu é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.