Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Congo Kinshasa

75, 13e Rue, Q. Industriel

LIMETE

KINSHASA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

+243 81-555-1000

+243 99-818-9791

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 9:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ xójlawema Atɔxwɛ dó gbè 8 mɛ, bo nɔ lilɛ wema ɖevo lɛ dó gbè 30 mɛ gɔ́ na. Mǐ nɔ bɛ́ wema tɔ́nu 1 800 mɔ̌ sɛ́dó agun 3 772 e gbɔn Congo Kinshasa lɛ é bǐ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.