Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Canada

Nǔ Ðěɖee Kúnkplá Saɖiɖi lɛ É

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ byɔ saɖitɔ́ lɛ bǐ ɖɔ ye ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ cobo wá, gbɛ̌ta yetɔn na bo tlɛ d’agba alǒ hwe ɔ nɛ. É hwe bǐ hǔn, sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayi nú saɖiɖi towe aklunɔzán gbla ɖokpo jɛ nukɔn. Nú a na ɖisa wá ɖò xwezán lɛ jí ɔ, mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni yawǔ na nyikɔ dó mɛhwenu.

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu kpéwú bo ɖisa à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, mǐ sixu kánɖeji ɖɔ mǐ na yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ ma ɖè sɔmɔ̌ ǎ wutu ɔ, mɛ nabi ɖé jɛn sixu kpéwú bo na ɖisa ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Bonu gbɛtɔ́ má wá sukpɔ́ dín ó ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ma yawǔ wá hugǎn ganxixo ɖokpo jɛ nukɔn nú saɖiɖi ganmɛ towe ó.

Nɛ̌ a ka na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ gbɔn? Enyi mi mɛ e zɔn lɛ é ma yì 20 ǎ hǔn, zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ: Mǐ Yì 20 Ǎ.” Nú é ma ka nyí mɔ̌ ǎ hǔn, wlǎn nǔ sɛ́dó tourdesk.ca@jw.org, bo yí tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú mɛ 20 alǒ hú mɔ̌.

A ka sixu ɖyɔ tɛnmɛ e a sɔ́ é, alǒ gbɛ́ à? Ɛɛn. Zǐn “Kpɔ́n Alǒ Ðyɔ Tɛnmɛ E A Sɔ́ É.”

Enyi saɖiɖi ma ɖè ɖò azǎn e nyɔ́ nú we lɛ é jí ǎ ɔ ka lo? Kpò ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí kpɔ́n wɛ. Tɛnmɛ nɔ wá ɖè hwenu e mɛ e sɔ́ tɛnmɛ lɛ é ɖyɔ tɛnmɛ e ye sɔ́ lɛ é, alǒ gbɛ́ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn

Adlɛsi kpo Alokankɛn Kpo

13893 Highway 7

GEORGETOWN, ON L7G 4S4

CANADA

+1 905-873-4100