Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Brésil

Rodovia SP-141 - km 43

CESÁRIO LANGE-SP

18285-901

BRÉSIL

+55 15-3322-9000

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 9:45 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 2:45 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2 mɔ̌

Nǔ taji lɛ

Xwewu xwewu ɔ, mǐ nɔ zín wema, alɔnuwema, xójlawema, kpo tlati kpo livi kanweko mɔkpan dó gbè 120 jɛji mɛ.

Saɖiɖi E Hwenu È Xlɛ́ Fɔwatɛ́ Sín Nǔ lɛ Ðè É

Biblu: Wema ɔ kpo Dǒwatɔ́ Tɔn Kpo. Fɔwatɛ́ enɛ nɔ xlɛ́ lee Biblu ɔ wá mǐ gɔ́n gbɔn ɖò égbé é, kpo lee gbeklánxámɛtɔ́ lɛ dó gǎn bo na ɖyɔ wɛn dodó e ɖ’emɛ é có, Dǒwatɔ́ tɔn ka nya xɛ ɖò wɛn enɛ jí gbɔn é kpo.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.