Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Allemagne

Jehovas Zeugen

Am Steinfels 1

65618 SELTERS

ALLEMAGNE

+49 6483-41-0

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Saɖiɖi ɔ nɔ bló ganxixo 2

È nɔ bló ganxixo ɖokpo d’eji dó kpɔ́n nǔ xóxó e è fɔ tɛ́ lɛ é

Mi kɛnklɛn sɔnǔ nú gbɛ̌ta ɖěɖee mɛ sukpɔ́ ɖ’emɛ lɛ é jɛ nukɔn

Nǔ taji lɛ

Alaxɔ Europe centrale tɔn e ɖò Selters, ɖò Allemagne é nɔ kpé nukún dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu ɖò Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg kpo Suisse kpo. Nǔ fifɔ tɛ́ ɖé nɔ tɛɖɛ̌ hwenuxó kúnnuɖiɖezɔ́ e ɖò yiyi wɛ ɖò Europe centrale sín tò enɛ lɛ mɛ é tɔn jí. Alaxɔ ɔ nɔ zín wema jinjɔn Biblu jí lɛ nú agun 25 000 jɛji ɖěɖee ɖò tò 100 mɔ̌ mɛ lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.