Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Afrique du Sud

Tɛnmɛ Sísɔ́ Ð’ayǐ nú Saɖiɖi Ɔ

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, é ɖò taji ɖɔ jonɔ lɛ bǐ ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn nú saɖiɖi yetɔn, enyi ye sukpɔ́ alǒ gbɔ ɔ nɛ. Sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ, é hwe bǐ ɔ, aklunɔzán gbla ɖokpo jɛ nukɔn. Enyi xwezán lɛ gbè wɛ hǔn, mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn tawun.

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ gbɔn? A sixu tɛkan, alǒ wlan nǔ sɛ́dó gbɔn ɛntɛnɛti jí.

Alokan: +27 11-761-1002

InboxBTHLTours.ZA@jw.org

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu wá ba fí ɔ kpɔ́n à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, é na nyɔ́ bló ɖɔ mǐ ni yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ e tíìn é wutu ɔ, mɛ kpɛɖé jɛn sixu ɖisa gbɔn finɛ kéze ɖokpo ɖokpo mɛ.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Mǐ byɔ we ɖɔ a ni ma yawǔ wá hugǎn ganxixo ɖokpo jɛ nukɔn nú saɖiɖi ganmɛ towe ó. Enɛ na zɔ́n bɔ mɔ̌toglintɛn ɔ kpo jonɔyitɛn lɛ kpo na xɔ́ ǎ.

Saɖiɖi

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

AFRIQUE DU SUD

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2 mɔ̌

Saɖiɖi E Hwenu È Xlɛ́ Ali Mɛ É (Cɛju 45)

Saɖiɖi ɔ nɔ bɛ́ kpo xónusɔ́ɖóte sín video ɖé kpo ɖò Mɛyíyí Xɔsa, b’ɛ nɔ kplá mɛ gbɔn Betɛli Xwé ɔ bǐ gbè. Video ɖevo e è nɔ kpɔ́n ɖò saɖiɖi ɔ hwenu lɛ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ lee nǔ lɛ nɔ yì gbɔn ɖò Betɛli é kpo lee Betɛli nɔ nɔ gudo nú sinsɛn-biblo mǐtɔn gbɔn é kpo.

Saɖiɖi E Hwenu È Xlɛ́ Fɔwatɛ́ Sín Nǔ lɛ Ðè É

Ðò saɖiɖi ɔ hwenu ɔ, è nɔ xlɛ́ video lɛ dó gbè ayǐ ɔ jí tɔn gegě mɛ.

Jonɔyitɛn: Fí E Mɛ E Tɔ́n Sà Ði Gbé lɛ É Nɔ Nɔ É: Fɔwatɛ́ e ɖò finɛ é xlɛ́ lee nǔ lɛ jɛ ɖebɔdoɖewu ɖò togun Jehovah tɔn Afrique du sud tɔn sín hwenuxó mɛ gbɔn é, sín 1914 jɛ 2014; è sixu kpɔ́n jɛ nukɔn nú saɖiɖi ɔ, alǒ ɖò saɖiɖi ɔ gudo. È sɔnǔ nú tɛn bǔnɔ ɖé nú yɔkpɔvu lɛ bonu ye na kpɔ́n video ɖebɔdoɖewu e ɖò akpáxwé Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn mɛ é ɖé.

Wemazíntɛn 2gɔ́: Fí E Mɛ E Tɔ́n Sà Ði Gbé lɛ É Nɔ Nɔ É: Video atɔn xlɛ́ lě dò wema lɛ lilɛ lilɛ dó anɔ̌nugbe lɛ mɛ kpo wema lɛ zínzín kpo ɖò taji sɔ é. Kpekán e yì jǐ é ɖé ɖò finɛ bo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ lee wemazínmɔ mǐtɔn lɛ nɔ w’azɔ̌ gbɔn é. Nǔ taji e è nɔ mɔ ɖò finɛ é wɛ nyí fɔwatɛ́ Biblu tɔn e nɔ xlɛ́ hwenuxó lee Biblu ayǐ ɔ jí tɔn ɖé lɛ nɔ zán nyikɔ Mawu tɔn gbɔn é tɔn.

Wemazíntɛn 3gɔ́: Fí E Mɛ E Tɔ́n Sà Ði Gbé lɛ É Nɔ Nɔ É: Kpekán e yì jǐ é ɖé ɖò finɛ bo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ azɔ̌xɔsa agbanbɛ́sɛ́dó tɔn ɔ bǐ, bɔ video ɖé nɔ lɛ́ xlɛ́ fí e è nɔ sɛ́ wema e è dó gbǎ lɛ é dó lɛ é. Video atɔn nɔ xlɛ́ lee è nɔ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mǐtɔn lɛ gbɔn é, lee è nɔ sɛ́ agban lɛ dó gbɔn é kpo lee è nɔ yí xó dó kan jí, bo nɔ lɛ́ bló video lɛ gbɔn é kpo.

Fí E Mɛ E Tɔ́n Sà Ði Gbé lɛ É Nɔ Gbɔjɛ Ðè É: Ðu vivǐ ayiɖeɖayǐ sín nǔɖuɖu klewun e hwiɖesunɔ hɛn wá é tɔn ɖò jikpá kpɛví e ɖò finɛ é mɛ. Fí e è nɔ gán mɔ̌to lɛ ɖó é ɖé ɖò finɛ, bɔ è nɔ gán mɔ̌to alɔkpa lɛ bǐ ɖó finɛ ɖò xwezán lɛ gbè. Ðò azǎn ɖevo lɛ gbè ɔ, a sixu kun mɔ̌to towe ɖò saɖiɖi ɔ hwenu. Amɔ̌, ɖò xwezán lɛ gbè ɔ, mǐ na sɔ́ mɔ̌to ɖé d’así nú mi b’ɛ na bɛ́ mi gbɔn fí e mi na ɖi sa gbɔn lɛ é.

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ zín wema ɖaxó lɛ, bo nɔ bla ye ɖó kpɔ́, lobo nɔ lɛ́ zín xójlawema lɛ, alɔnuwema lɛ kpo tlati lɛ kpo dó gbè 150 mɛ; è nɔ má ye gbɔn agun kanweko mɔkpan mɛ ɖò tò 20 mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ lilɛ Biblu kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ kpo gɔ́ nú video lɛ dó gbè 20 jɛji mɛ. Ðò alixlɛ́mɛ Azɔ̌xɔsa Kpɔnla Tɔn E Nɔ Kpé Nukún Dó Xɔgbigbá Wu É tɔn glɔ́ ɔ, alaxɔ ɔ nɔ nɔ gudo nú Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbigbá gbɔn tò Aflika tɔn 42 mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn