Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Afrique du Sud

Tɛnmɛ Sísɔ́ Ð’ayǐ nú Saɖiɖi

A ka ɖó na sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ cobo wá ba alaxɔ ɔ kpɔ́n wɛ à? Ɛɛn. Bonu gbɛtɔ́ ma wá sukpɔ́ dín ó, bɔ è ka na lɛ́ kúdeji ɖɔ mɛ bǐ ɖu saɖiɖi ɔ sín vivǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, é ɖò taji ɖɔ jonɔ lɛ bǐ ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn nú saɖiɖi yetɔn, enyi ye sukpɔ́ alǒ gbɔ ɔ nɛ. Sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ, é hwe bǐ ɔ, aklunɔzán gbla ɖokpo jɛ nukɔn. Enyi xwezán lɛ gbè wɛ hǔn, mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn tawun.

Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, a ka sixu kpéwú bo ɖisa à? Enyi a ma sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ nú saɖiɖi ɔ ǎ ɔ, mǐ sixu kánɖeji bo na yí we ǎ. Ðó tɛnmɛ e tíìn é wutu ɔ, mɛ kpɛɖé jɛn sixu ɖisa gbɔn finɛ kéze ɖokpo ɖokpo mɛ.

Gan nabi mɛ a ka ɖó na wá nú saɖiɖi ɔ? Mǐ byɔ we ɖɔ a ni ma yawǔ wá hugǎn ganxixo ɖokpo jɛ nukɔn nú saɖiɖi ganmɛ towe ó.

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ gbɔn? Zǐn “Sɔ́ Tɛnmɛ Ð’ayǐ.”

A ka sixu ɖyɔ tɛnmɛ e a sɔ́ é, alǒ gbɛ́ à? Ɛɛn. Zǐn “Kpɔ́n Alǒ Ðyɔ Tɛnmɛ E A Sɔ́ É.”

Enyi saɖiɖi ma ɖè ɖò azǎn e nyɔ́ nú we lɛ é jí ǎ ɔ ka lo? Kpò ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí kpɔ́n wɛ. Tɛnmɛ nɔ wá ɖè hwenu e mɛ e sɔ́ tɛnmɛ lɛ é ɖyɔ tɛnmɛ e ye sɔ́ lɛ é, alǒ gbɛ́ é.

Saɖiɖi

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

AFRIQUE DU SUD

+27 11-761-1002

E-mail: InboxBTHLTours.ZA@jw.org

Mɛyíyíxɔsa: Saɖitɔ́ lɛ Sín Tɛnmɛ: Saɖiɖi ɔ nɔ bɛ́ kpo xónusɔ́ɖóte sín video ɖé kpo ɖò Mɛyíyí Xɔsa. Video ɖevo e è nɔ kpɔ́n ɖò saɖiɖi ɔ hwenu lɛ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ lee nǔ lɛ nɔ yì gbɔn ɖò Betɛli é kpo lee Betɛli nɔ nɔ gudo nú Mawu sinsɛn mǐtɔn gbɔn é kpo. Yɔkpɔvu lɛ sixu ɖè fɔtóo xá Kalɛbu kpo Sofia kpo ɖò fí e è sɔnǔ nú Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah tɔn sín nǔ lɛ ɖó é.

Wemazínxɔsa 2: Saɖitɔ́ lɛ Sín Tɛnmɛ: Video atɔn tinmɛ lě dò é nyí nǔ taji ɖɔ è ni lilɛ wema lɛ dó anɔ̌nugbe lɛ mɛ, bo lɛ́ zín sɔ́ é. Gbowungboji ɖokpo ɖò aga bo nɔ xlɛ́ wemazínmɔ mǐtɔn ɖaxó we lɛ bɔ ye nɔ ɖò wema lɛ zín wɛ. Fí taji ɔ wɛ nyí fɔwatɛ́ Biblu tɔn ɖé. Fɔwatɛ́ enɛ xlɛ́ lee è zán nyikɔ Mawu tɔn ɖò anɔ̌nugbe ayǐ ɔ jí tɔn lɛ sín Biblu lɛ mɛ gbɔn é.

Wemazínxɔsa 3: Saɖitɔ́ lɛ Sín Tɛnmɛ: Gbowungboji ɖé ɖò aga finɛ bo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ azɔ̌xɔsa agbanbɛ́sɛ́dó tɔn ɔ blebu. Kpánuxwɛ ɖé ɖò finɛ bɔ fí ɖěɖee agban ɖokpo ɖokpo xweyigbe é nɔ ɖò tíntɔ́n ɖ’eji wɛ azɔn ɖokpo azɔn ɖokpo. Video atɔn nɔ xlɛ́ lee è nɔ bló tuto nú Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá, agban lɛ bíbɛ́ sɛ́dó, gɔ́ nú xóyidókanji lɛ kpo video lɛ kpo biblo gbɔn é.

Fí E Saɖitɔ́ lɛ Nɔ Gbɔjɛ Ðè É: Ðu vivǐ ayiɖeɖayǐ sín nǔɖuɖu klewun e hwiɖesunɔ hɛn wá é tɔn ɖò jikpá kpɛví e ɖò finɛ é mɛ. Fí e è nɔ gán mɔ̌to lɛ ɖó é ɖé ɖò finɛ, bɔ è nɔ gán mɔ̌to alɔkpa lɛ bǐ ɖó finɛ ɖò xwezán lɛ gbè.

Tɛnsisɛ: Mǐ nɔ sɔ́ mɔ̌to ɖé d’así nú mɛ b’ɛ nɔ bɛ́ mɛ gbɔn fí e è nɔ ɖisa gbɔn lɛ é.

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ zín wema lɛ, xójlawema lɛ, alɔnuwema lɛ kpo tlati lɛ kpo dó gbè 150 mɛ, bo nɔ bla ye ɖó kpɔ́; è nɔ má ye gbɔn agun kanweko mɔkpan mɛ ɖò tò 20 mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ lilɛ Biblu kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ kpo gɔ́ nú video lɛ dó gbè 20 jɛji mɛ. Ðò alixlɛ́mɛ Azɔ̌xɔsa Kpɔnla Tɔn E Nɔ Kpé Nukún Dó Xɔgbigbá Wu É tɔn glɔ́ ɔ, alaxɔ ɔ nɔ nɔ gudo nú Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn gbigbá gbɔn tò Aflika tɔn 42 mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn