Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Mi ka Nɔ Lɛ́ Yì Mɛ Ðěɖee Ko Ðò Sinsɛn ɖé Mɛ lɛ É Gɔ́n?

Etɛ ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yì mɛ ɖěɖee ko ɖò sinsɛn ɖé mɛ lɛ é gɔ́n?

MƐ ÐÈ TƐ LƐ KA ÐÒ JLǑ JEHOVAH TƆN WÀ WƐ ÐÒ ÉGBÉ?

Nɛ̌ È ka Nɔ Wlan Wema Mǐtɔn lɛ Bo Lilɛ Dó Gbè Ðevo Mɛ Gbɔn?

Mǐ nɔ bló wema lɛ dó gbè nǔ hú 600 mɛ. Etɛwu mǐ ka nɔ jɛ tagba sɔmɔ̌?

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Ba dò nú azɔ̌ e Jezu zɔ́n ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é.

NǓ E KÀN MǏ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Kplé Agun Tɔn Lɛ

Ba dò nú fí e mǐ nɔ kplé ɖè é kpo lee mǐ nɔ sɛ̀n Mawu gbɔn é kpo.

Kɛ́n Taji ɖé Lɛ: Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

  • Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè é: 240

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn: 8 340 982

  • Biblu kplɔnkplɔn nabi e wu mǐ kpé nukún dó vɔ̌nu é: 10 115 264

  • Mɛ nabi e wá Flǐn Kú Klisu Tɔn Tɔn tɛnmɛ é: 20 085 142

  • Agun: 119 485