Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

FLǏN

Flín Kú Jezu Tɔn

Mǐ ɖò ylɔylɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá nɔ kpɔ́ xá mǐ ɖò nǔwiwa taji enɛ tɛnmɛ. A na mɔ lee gbɛzán Jezu tɔn kpo kú tɔn kpo sixu hɛn lè wá nú hwiɖesu mɛtún ɔ gbɔn é.

FLǏN

Flǐn Kú Jezu Tɔn Tɔn

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ylɔ we kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá gɔ́ nú emi nú Flǐn kú Jezu tɔn tɔn sín nǔwiwa ɖò samedi 31 mars 2018.

TUTO XƆGBIGBÁ TƆN LƐ

“Nyɔnu lɛ Ðó Tɛn Yetɔn Ðò Xɔgbigbá Linu”

Azɔ̌ ɖěɖee ye nɔ wà xéɖéxéɖé lɛ é sise sixu kpaca we.

NǓ E KÀN MǏ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Kplé Agun Tɔn Lɛ

Ba dò nú fí e mǐ nɔ kplé ɖè é kpo lee mǐ nɔ sɛ̀n Mawu gbɔn é kpo.

WEMA KPO ALƆNUWEMA LƐ KPO

Gbeɖiɖó Azɔ̌ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Ðò Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2017 Tɔn Mɛ É Tɔn

Kpɔ́n wɛnɖagbejijlazɔ́ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wà bɛ́sín septembre 2016 jɛ août 2017 gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é sín doyidoslɔ́.

Kɛ́n Taji ɖé Lɛ: Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

  • Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè é: 240

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn: 8 457 107

  • Biblu kplɔnkplɔn nabi e wu mǐ kpé nukún dó vɔ̌nu é: 10 071 524

  • Mɛ nabi e wá Flǐn Kú Klisu Tɔn Tɔn tɛnmɛ é: 20 175 477

  • Agun: 120 053