Skip to content

Nǔ E Kan Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ É

A nɔ mɔ mǐ ɖò Mawuxóɖiɖɔ agbawungba tɔn mǐtɔn hwenu. A sixu ko xà nǔ dó mǐ wu ɖò xójlawema lɛ mɛ, alǒ sè xò mǐtɔn ɖò mɛ ɖevo lɛ gɔ́n. Amɔ̌, nɛ̌ a ka tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ganji gbɔn?

Lɛ̌ kpɔ́n: Etɛ lɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ Na?

Nǔ e mǐ ɖi nǔ ná lɛ́ é kpó nǔ e mǐ nɔ wa lɛ́ é kpó

Nǔ E Mɛ lɛ Nɔ Yawu Kanbyɔ Dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wu É

Kpɔ́n xósin klewun lɛ dó nǔ e mɛ lɛ nɔ yawu kanbyɔ lɛ é jí.

Nǔ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Mɔ Kpɔ́n lɛ É

Kplɔ́n nǔ dó nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ kpɔ́n ɖó ye nɔ dó gǎn, bo nɔ jó Xó Mawu tɔn dó, b’ɛ nɔ xlɛ́ ali linlin yetɔn lɛ, nǔ e ye nɔ ɖɔ lɛ é kpo nǔwalɔ yetɔn lɛ kpo lɛ é wu.

Nǔ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Wà lɛ É

Mǐ nɔ nɔ tò 230 jɛji mɛ bo gosin akɔ kpo aca gègě kpo mɛ. A sixu ko tuùn wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn, amɔ̌, mǐ nɔ lɛ́ d’alɔ mɛ e ɖò xá mǐtɔn lɛ mɛ é ɖò ali taji ɖevo lɛ nu.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Kplɔ́n nǔ dó kplékplé nɔví lɛ tɔn mǐtɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é wu.

Tuto Biblu kplɔ́nkplɔ́n vɔ̌nu tɔn

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.

Kplé lɛ́ kpó nǔwiwa lɛ́ kpó

Nɔ kplé ɖé domɛ

Kplɔ́n nǔ dó kplé mǐtɔn lɛ́ wú. Mɔ nɔtɛn kplé tɔn e sɛkpɔ́ we é.

Flǐn Kú Jezu Tɔn Tɔn

Xwewu xwewu ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan nɔ kplé bo nɔ ɖu kú Jezu tɔn sín xwekpéxwenu. Mǐ ylɔ́ we ɖɔ a ni wá kplɔ́n lee nǔwiwa taji enɛ kan we gbɔn é.

Alaxɔ lɛ́

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Ba alaxɔ e sɛkpɔ we é ɖé. Kpɔ́n hwenu e a sixu ɖi sà yì mɛ lɛ é.

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo gosin akɔ lɛ bǐ mɛ. Etɛ ka dɔn gbɛ̌ta vovo enɛ lɛ bǐ cá?

Kɛ́n Taji ɖé Lɛ: Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

  • Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè é: 239

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn: 8 686 980

  • Biblu kplɔnkplɔn nabi e wu mǐ kpé nukún dó vɔ̌nu é: 5 908 167

  • Mɛ nabi e wá Flǐn Kú Klisu Tɔn Tɔn tɛnmɛ é: 21 367 603

  • Agun: 119 297