Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Yǐ Wema lɛ Bo Tò: Andloyidu

Yǐ Wema lɛ Bo Tò: Andloyidu

Wema, alɔnuwema, tlati, kpo video kpo kanweko mɔkpan wɛ ɖò JW Library jí bɔ a sixu xà bo lɛ́ kplɔ́n hwenu e a ma ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ é. Xwedó wěɖexámɛ elɔ lɛ bo yí wema lɛ lobo tò ye:

Yǐ Wema Ðé

 A sixu yí wema e jló we bɔ a na wá xà bo lɛ́ kplɔ́n hwenu e a ma ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ lɛ é bǐ.

  • Hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ, bo zín Publications bá mɔ wema lɛ.

  • Zǐn wuntun Gbè Lɛ tɔn ɔ bá mɔ gbè e mɛ wema ɖè lɛ é bǐ. Sɔ́ gbè e jló we é.Gbè e a nɔ zán hwɛhwɛ é wɛ nɔ jɛ nukɔn. A sixu lɛ́ wlan nyikɔ gbè ɖé tɔn d’emɛ bo ba.

Wlɛnwín vovo ɖé lɛ ɖè bɔ è sixu zán bo mɔ wema lɛ ɖò JW Library jí.

Akpáxwé Par catégorie ɔ nɔ xlɛ́ wema lɛ dó gbè e mɛ ba nǔ dó wɛ a ɖè é ɖó sonu sonu, ɖi wema lɛ, tlati lɛ, alǒ video lɛ. Enyi a zín sonu ɖé ɔ, é na lɛ́ hun ali ɖevo nú we bɔ a na mɔ lee è tò nǔ lɛ gbɔn é alɔkpa ɖevo, ɖi Atɔxwɛ xwè ɖokpo ɖokpo tɔn lɛ alǒ video gbɛ̌nu ɖokpo ɖokpo tɔn lɛ. Zǐn Toutes les catégories bá lɛkɔ yì bǐbɛ̌mɛ.

Akpáxwé Nouveautés ɔ nɔ xlɛ́ nǔ yɔyɔ̌ ɖěɖee è ɖetɔ́n dó gbè e mɛ a ɖò nǔ ba dó wɛ lɛ é.

Nǔ e a ma ko yí ǎ lɛ é nɔ ɖó akpɔ́kpɔ́ sín wuntun.

Zǐn wema alǒ video ɖé bá mɔ tɛn dó yí. Enyi a yí gudo ɔ, akpɔ́kpɔ́ sín wuntun ɔ nɔ bú. Lɛ̌vɔ zín nǔ e a yí é bá xà.

Akpáxwé Téléchargé ɔ nɔ xlɛ́ nǔ ɖěɖee a ko yí dó gbè ɖebǔ mɛ lɛ é. A sixu tò ye sɔgbe xá Souvent consulté, Rarement consulté, alǒ Taille décroissante.

Súnsún Wema Ðé

 A sixu súnsún wema ɖé enyi a ma sɔ́ ɖó hudo tɔn ǎ alǒ enyi a jló na ɖè agban kpò nú nǔ towe ɔ nɛ.

Hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ, bo zín Publications, lobo wá zín sonu ɖé (ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, Livres) bá mɔ wema e ɖò sonu enɛ mɛ lɛ é. Zǐn wuntun Nǔ Ðevo Lɛ tɔn e ɖò wema e a jló na súnsún é jí é; enɛ gudo hǔn, zǐn Supprimer.

Enyi a jló na ɖè agban kpò nú nǔ towe ɔ, a sixu súnsún nǔ e a ma nɔ yawu zán ǎ lɛ é alǒ ee ɖu tɛnmɛ sukpɔ́ lɛ é.

Yì akpáxwé Téléchargé ɔ; enɛ gudo hǔn, tò nǔ lɛ sɔgbe xá Rarement consulté alǒ Taille décroissante. Súnsún nǔ e sín hudo a ma sɔ́ ɖó ǎ lɛ é.

 Yǐ Wema E È Jlaɖó É Ðé

Hweɖelɛnu ɔ, è sixu jla nùɖé ɖó ɖò wema e a ko yí é ɖé mɛ.

Nǔ e è nɔ sɔ́ dó tuùn wema e è vɔ́ jla ɖó é ɖé na é wɛ nyí wuntun nùvɔjlaɖó tɔn. Enyi a zín wema ɔ, a na mɔ nùwlanwlan ɖé b’ɛ na ɖɔ nú we ɖɔ è jla wema ɔ ɖó. Zǐn Téléchargé bá yí ee è jlaɖó é, alǒ zǐn Plus tard bo na kpó ɖò xóxó ɔ xà wɛ.

Bonu a na kpɔ́n ɖɔ è jla wema e a ko yí lɛ é ɖě ɖó à jí ɔ, hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ; zǐn Publications. Enyi è jla nǔ ɖebǔ ɖó ɔ, akpáxwé Mises à jours en attente nɔ tɔ́n. Zǐn bá mɔ nǔ e è jlaɖó lɛ é bǐ. Zǐn wema ɖé bá yí yaɖeyaɖe ɔ, alǒ zǐn wuntun Jla Bǐ Ðó tɔn ɔ bo na yí wema e è jlaɖó lɛ é bǐ.

È ɖè nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ tɔ́n ɖò Février 2015 dó JW Library 1.4, ee sɔgbe xá Andloyidu 2.3 alǒ yaɖeyaɖe tɔn é jí. Enyi a ma mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ hǔn, kɛnklɛn xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò xota “Jɛ JW Library Zán Jí: Andloyidu” mɛ lɛ é Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ.