Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Tò Lee Nùxixa ɔ Na Nɔ Yì Ðó É: Andloyidu

Tò Lee Nùxixa ɔ Na Nɔ Yì Ðó É: Andloyidu

JW Library ɖó nǔ e na d’alɔ we bɔ a na dó jɛ̌ kɔ nú lee nùxixa ɔ na nɔ yì ɖó é gègě. Nǔ enɛ lɛ nɔ ɖò nǔbiba sín xwi e nɔ ɖò aga é jí hwenu e a ɖò wemata alǒ xota ɖé xà wɛ é.

É sixu byɔ ɖɔ a ni zín wuntun Nǔ Ðevo Lɛ tɔn ɔ bo na dó sixu mɔ nùɖé lɛ ɖò xwi nǔbiba tɔn ɔ jí.

Bo na dó sixu tò lee nùxixa ɔ na nɔ yì ɖó é ɔ, xwedó wěɖexámɛ elɔ lɛ:

 Ðyɔ Gbè

A sixu ɖyɔ gbè xota alǒ wemata e a ɖò xixa wɛ é tɔn.

  • Zǐn wuntun Gbè Lɛ tɔn ɔ bá mɔ gbè e mɛ nǔ e xà wɛ a ɖè é ɖè lɛ é bǐ. Gbè e a nɔ zán hwɛhwɛ é wɛ nɔ jɛ nukɔn. Atɔxwɛ ee bɔkun é na lɛ́ tɔ́n ɖ’emɛ. A sixu lɛ́ wlan nyikɔ gbè ɖé tɔn d’emɛ bo ba.

  • Gbè e mɛ a ma ko yí dó ǎ lɛ é nɔ ɖó akpɔ́kpɔ́ sín wuntun. Zǐn gbè ɖé bá mɔ tɛn dó yí wema ɔ. Enyi a yí wema ɔ gudo ɔ, akpɔ́kpɔ́ sín wuntun ɔ nɔ bú. Lɛ̌vɔ zín gbè ɔ bá xà.

 Ðyɔ Klókló Wekwín lɛ Tɔn

A sixu sɔ́ nùwlanwlan lɛ ɖó alɔ ɖé jí bɔ nǔ ɔ na nyɔ́ xà nú we.

Zǐn Taille de police, enɛ gudo hǔn, dɔn alɔ gbɔn xwi ɔ jí bonu nùwlanwlan lɛ na kló alǒ hwe. Alɔ e jí a sɔ́ ɖó é wɛ wema lɛ bǐ na nɔ hun ɖó.

 Fɔtóo Alǒ Nùwlanwlan

Xota ɖé lɛ sixu cí fɔtóo alǒ nùwlanwlan ɖɔhun. Zǐn wuntun e sɔgbe xá é bá mɔ nukúnmɛ e ba wɛ a ɖè ɖò wè lɛ mɛ é.

  • Fɔtóo: Fɔtóo ɔ nɔ xlɛ́ wexwɛ ɔ ee è zín é ɖɔhun. Mɛɖé lɛ sixu ba ɖɔ é ni nɔ alɔ enɛ jí ɖò wema ɖé lɛ mɛ, ɖi hanwema, éyɛtɔn nɔ xlɛ́ nùxixo sín wuntun lɛ.

  • Nùwlanwlan: Nùwlanwlan ɖɔhun ɔ nɔ xlɛ́ wemafɔ Biblu tɔn lɛ bɔ a sixu zín b’ɛ na tɔ́n ɖò alɔ e jí a sɔ́ klókló wekwín lɛ tɔn ɖó é.

 Ouvrir dans . . .

Akpáxwé Ouvrir dans . . . na zɔ́n bɔ a na kpɔ́n nǔ e ɖò JW Library jí é ɖò tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖevo jí.

Zǐn Ouvrir dans . . . bá mɔ ee ɖè lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu zín Ouvrir dans Bibliothèque en ligne bá hun wexwɛ e xà wɛ a ɖè é ɖò WEMASƐXWETƐN ƐNTƐNƐTI JÍ TƆN Watchtower Tɔn mɛ.

 Tò Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu Tɔn Lɛ

Enyi a zín wemafɔ ɖé ɖò wema ɖé mɛ ɔ, wemafɔ lɛ na hun. Zǐn Personnaliser ɖò wemafɔ lɛ sín dò bá cyan lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn e a ko yí bo jló ɖɔ é ni tɔ́n lɛ é.

Zǐn Gɔ̌na alǒ Ðè Sín Mɛ sín wuntun ɔ bá gɔ́ lilɛdogbeɖevomɛ ɖé na alǒ bá ɖè sín mɛ.

Sɛ̀ tɛn nú Biblu lɛ yì aga alǒ dò bá vɔ́ ye tò.

Kpɔ́n “Yǐ Biblu lɛ Bo Tò: Andloyidu” bo na dó kplɔ́n lee è nɔ yí lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn ɖevo ɖò JW Library jí gbɔn é.

È ɖè nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ tɔ́n ɖò Février 2015 dó JW Library 1.4, ee sɔgbe xá Andloyidu 2.3 alǒ yaɖeyaɖe tɔn é jí. Enyi a ma mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ hǔn, kɛnklɛn xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò xota “Jɛ JW Library Zán Jí: Andloyidu” mɛ lɛ é Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ.