Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Ba Nùɖé Ðò Biblu Alǒ Wema ɖé Mɛ: Andloyidu

Ba Nùɖé Ðò Biblu Alǒ Wema ɖé Mɛ: Andloyidu

Azɔwanú nǔbiba tɔn JW Library tɔn nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ ba xókwin alǒ nukɛgbe ɖé ɖò Biblu abǐ wema ɖé mɛ.

Bo na dó sixu ba nùɖé ɔ, xwedó wěɖexámɛ elɔ lɛ:

 Ba Nùɖé Ðò Biblu ɖé Mɛ

A sixu ba xókwin alǒ nukɛgbe ɖé ɖò Biblu alǒ wema e a ɖò xixa wɛ é ɖé mɛ.

Hwenu e a ɖò Biblu ɖé kpɔ́n wɛ é ɔ, zǐn Nǔbiba sín wuntun ɔ; enɛ gudo hǔn, jɛ xókwin e a jló na ba é wlan jí. A ɖò wlanwlan wɛ ɔ, é na slɛ́ ɖé lɛ nú we. Zǐn ɖokpo ɖ’emɛ alǒ zǐn Ba ɖò klavié ɔ jí bá mɔ nǔ e é na lɛ é.

Versets les plus cités nɔ xlɛ́ wemafɔ ɖěɖee è nɔ zán hwɛhwɛ bɔ ye sɔgbe xá nǔ e ba wɛ a ɖè é. Tous les versets nɔ xlɛ́ wemafɔ e sɔgbe xá lɛ é bǐ bo nɔ tò ye sɔgbe xá wema Biblu tɔn lɛ ɖebɔdoɖewu. Articles nɔ xlɛ́ xota ɖěɖee sɔgbe xá bo ɖò xónusɔ́ɖóte ɔ kpo xota ɖevo lɛ kpo mɛ é.

Enyi a wlan xókwin gègě ɔ, zǐn gbàví Expression exacte ɔ bá mɔ nǔ e sɔgbe xá nukɛgbe ɔ pɛ́ɛ́ é.

 Ba Nùɖé Ðò Wema ɖé Mɛ

A sixu ba xókwin alǒ nukɛgbe ɖé ɖò wema e a ɖò xixa wɛ é mɛ.

Hwenu e a ɖò wema ɖé xà wɛ é ɔ, zǐn Nǔbiba sín wuntun ɔ; enɛ gudo hǔn, jɛ xókwin e ba wɛ a ɖè é wlan jí. A ɖò wlanwlan wɛ ɔ, é na slɛ́ ɖé lɛ nú we. Zǐn ɖokpo ɖ’emɛ alǒ zǐn Ba ɖò klavié ɔ jí bá mɔ nǔ e é na lɛ é.

Enyi a wlan xókwin gègě ɔ, zǐn gbàví Expression exacte ɔ bá mɔ nǔ e sɔgbe xá nukɛgbe ɔ pɛ́ɛ́ é.

 Ba Nǔ Dó Xota ɖé Jí

Enyi a ko yí Étude perspicace des Écritures ɔ, a sixu ba nǔ dó xota ɖé jí ɖ’emɛ. Azɔwanú elɔ nɔ tɔ́n hwenu e a ɖò Biblu alǒ wema ɖé xà wɛ é.

Zǐn Nǔbiba sín wuntun ɔ; enɛ gudo hǔn, jɛ xota e ba wɛ a ɖè é wlan jí. A ɖò wlanwlan wɛ ɔ, xota ɖěɖee sɔgbe xá bo ɖò Étude perspicace des Écritures mɛ é na tɔ́n. Zǐn ɖokpo ɖ’emɛ bá mɔ tɛn dó hun.

È ɖè nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ tɔ́n ɖò Octobre 2014 dó JW Library 1.3.4, ee sɔgbe xá Andloyidu 2.3 alǒ yaɖeyaɖe tɔn é jí. Enyi a ma mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ hǔn, kɛnklɛn xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò xota “Jɛ JW Library Zán Jí: Andloyidu” mɛ lɛ é Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ.