Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

JW Library Zán Jí: Andloyidu

JW Library Zán Jí: Andloyidu

Mǐ dó doo nú we ɖò JW Library jí. È bló azɔwanú elɔ bo na zán nú Biblu xixa kpo kplɔnkplɔn tɔn kpo. A sixu mɔ nǔ taji azɔwanú elɔ tɔn lɛ ɖò gbàví nǔbiba tɔn ɔ mɛ. Bonu a na hun gbàví enɛ ɔ, dɔn alɔví towe gbɔn nùkpɛ́n ɔ jí sín amyɔxwé alǒ zǐn wuntun Nǔ Ðevo Lɛ tɔn e ɖò zwe amyɔxwé tɔn e ɖò aga é mɛ é.

 Biblu

Fí e è wlan Bible ɖó é na zɔ́n bɔ a na xà Biblu bo na lɛ́ yí lilɛdogbeɖevomɛ ɖevo lɛ d’eji. Zǐn wema Biblu tɔn ɖé lobo wá zín wemata ɖé bá jɛ xixa jí. A ɖò xixa wɛ ɔ, a sixu mɔ tinmɛ e ɖò dò lɛ é, alɔdlɛndonǔ tɛntin mɛ tɔn lɛ, kpo lilɛdogbeɖevomɛ ɖevo lɛ kpo ɖò Nùkplɔnkplɔn sín gɔnu ɔ mɛ.

Nú a jló na kpɔ́n wemafɔ ɖevo ɔ, hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ bo lɛ́vɔ zín Bible bo na dó sixu lɛkɔ yì fí e è slɛ́ wema Biblu tɔn lɛ ɖó é.

 Wema Lɛ

Fí e è wlan Publications ɖó é na d’alɔ we bɔ a na mɔ wema lɛ, xóyidókanji lɛ, kpo video lɛ kpo. Zǐn wema ɖé, lobo wá zín xota ɖé bá dó jɛ xixa jí. A ɖò xixa wɛ ɔ, a sixu lɛ́ kpɔ́n nǔ e wemafɔ Biblu tɔn ɖé ɖɔ é. Zǐn wemafɔ ɔ bá mɔ ɖò Nùkplɔnkplɔn sín gɔnu ɔ mɛ. Zǐn wemafɔ ɖé ɖò Nùkplɔnkplɔn sín gɔnu ɔ mɛ bá mɔ tɛn dó xà ɖò Biblu ɔ mɛ.

Nú a jló na hun wema ɖevo ɔ, hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ bo lɛ́ zín Publications bo na dó sixu lɛkɔ yì fí e è slɛ́ wema lɛ ɖó é.

 Tɛsi

Hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ, bo zín Texte du jour bá dó sixu mɔ tɛsi égbé tɔn ɔ.

 Ðò Ɛntɛnɛti Jí

Tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn lɛ wɛ ɖò akpáxwé En ligne ɔ.

 Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ

Mɔ nǔ jɛ wu ganji ɖɔ a ɖó JW Library yaɖeyaɖe ɔ.

É nyɔ́ ɖɔ a ni ɖó Andloyidu yaɖeyaɖe ɔ ɖò alokan alǒ tablɛti towe jí. Nú a na ɖó mɔjɛmɛ ɖevo lɛ hǔn, zǎn adlɛsi e bɔ d’ewu é: https://support.google.com/nexus/answer/4457705.

Nú é jló we ɔ, a sixu lilɛ alokan alǒ tablɛti towe ɖó Mise à jour automatique sín alɔ jí. Nú a na ɖó mɔjɛmɛ ɖevo lɛ hǔn, zǎn adlɛsi e bɔ d’ewu é: https://support.google.com/googleplay/answer/113412.