Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Marque-pages Zinzan: Andloyidu

Marque-pages Zinzan: Andloyidu

Azɔwanú wuntun ɖó nǔ tɔn JW Library tɔn nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ ɖó wuntun fí e è ɖè ɖò wema ɖé mɛ é, lee è nɔ ɖó wuntun wexwɛ e jí è ɖè ɖò wema ɖé mɛ é ɖɔhun. Wema JW Library tɔn ɖokpo ɖokpo ɖó wuntun éɖesunɔ tɔn vovo wǒ.

Xwedó wěɖexámɛ elɔ lɛ dó zán marque-pages:

 Ðǒ Wuntun Nǔ Yɔyɔ̌ Ðé

A sixu ɖó wuntun xota ɖé alǒ wemata ɖé, alǒ a sixu ɖó wuntun akpáxwé alǒ wemafɔ Biblu tɔn tawun ɖé.

Bo na dó ɖó wuntun xota ɖé alǒ wemata ɖé ɔ, zǐn Marque-pages sín wuntun ɔ. Gbàví ɖé na hun bo na xlɛ́ fí e a ko ɖó wuntun ɖò wema e xà wɛ a ɖè é mɛ lɛ é. Zǐn fí e ɖò vɔ̌ é ɖé bá ɖó wuntun xota alǒ wemata e a hun é.

Bo na dó ɖó wuntun akpáxwé ɖé alǒ wemafɔ Biblu tɔn ɖé ɔ, tò zín fí ɔ hwɛ̌; enɛ gudo ɔ, zǐn Marque-pages sín wuntun ɖò nǔ e na tɔ́n é mɛ.

 Yì Nǔ E A Ðó Wuntun É ɖé Jí

Bo na dó yì wuntun ɖé jí ɔ, hun wema e mɛ wuntun ɔ ɖè é; enɛ gudo ɔ, zǐn Marque-pages. Lobo wá zín wuntun e a jló na kpɔ́n é.

 Tò Nǔ E A Ðó Wuntun lɛ É

Nú a ɖó wuntun nùɖé ɔ, a sixu lɛ́ súnsún alǒ ɖyɔ.

Nú a na súnsún wuntun ɖé ɔ, zǐn Marque-pages; enɛ gudo ɔ, zǐn Nǔ Ðevo Lɛ e ɖò wuntun e a jló na súnsún é kpa é. Zǐn Supprimer.

Nú a na ɖyɔ wuntun ɖé hǔn, zǐn Marque-pages, enɛ gudo hǔn, zǐn Nǔ Ðevo Lɛ e ɖò wuntun e a jló na ɖyɔ é kpa é. Bo zín Remplacer. Wuntun ɔ nɔ ɖyɔ ɖò fí e a hun é. A sixu zán dó ɖó wuntun fí e a xà nǔ ɖó te ɖò wema ɖé mɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu ɖó wuntun Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn towe.

È ɖè nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ tɔ́n ɖò Mai 2014 dó JW Library 1.2, ee sɔgbe xá Andloyidu 2.3 alǒ yaɖeyaɖe tɔn é jí. Enyi a ma mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ hǔn, kɛnklɛn xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò xota “Jɛ JW Library Zán Jí: Andloyidu” mɛ lɛ é Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ.