Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Zǎn Historique: Andloyidu

Zǎn Historique: Andloyidu

JW Library nɔ hɛn xota kpo wemata Biblu tɔn ɖěɖee a xà lɛ é kpo dó fí ɖé. É sixu d’alɔ we, ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e a jló na lɛkɔ yì wemafɔ e a ko kpɔ́n wá yì é ɖé jí é.

Bo na dó sixu zán Historique ɔ, xwedó wěɖexámɛ elɔ lɛ:

 Lɛkɔ Yì Nǔ E A Ko Hun Wá Yì É Jí

Zǐn Historique sín wuntun ɔ bá mɔ wemafɔ kpo xota e a xà b’ɛ ma lín ǎ lɛ é kpo. Zǐn wemafɔ alǒ xota ɖé ɖò ee tɔ́n lɛ é mɛ bá lɛkɔ yì jí.

 Súnsún Nǔ E A Ko Hun Wá Yì É

Zǐn Historique sín wuntun ɔ bá mɔ nǔ e a hun wá yì lɛ é. Zǐn Tout effacer bá súnsún bǐ.

È ɖè nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ tɔ́n ɖò Mai 2014 dó JW Library 1.2, ee sɔgbe xá Andloyidu 2.3 alǒ yaɖeyaɖe tɔn é jí. Enyi a ma mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ hǔn, kɛnklɛn xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò xota “Jɛ JW Library Zán Jí: Andloyidu” mɛ lɛ é Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ.