Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Yǐ Biblu lɛ Bo Tò: Andloyidu

Yǐ Biblu lɛ Bo Tò: Andloyidu

Biblu xixa kpo kplɔnkplɔn tɔn kpo nyí azɔwanú taji ɖé ɖò JW Library jí.

Bo na dó sixu yí Biblu lɛ bo tò ye ɔ, xwedó wěɖexámɛ elɔ lɛ:

 Yǐ Biblu Ðé

A sixu yí lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn lɛ bo na nɔ xà bo lɛ́ kplɔ́n hwenu e a ma na ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ é.

  • Hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ, lobo zín Bible bá mɔ wema Biblu tɔn lɛ.

  • Zǐn Gbè Lɛ sín wuntun ɔ bá mɔ Biblu e ɖè lɛ é bǐ. Lilɛdogbeɖevomɛ e a nɔ yawu zán hwɛhwɛ lɛ é wɛ nɔ jɛ nukɔn. A sixu lɛ́ wlan gbè ɖé alǒ lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn ɖé bo ba. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, wlan “int” bá mɔ Kingdom Interlinear ɖò Glɛnsigbe mɛ alǒ “port” bá mɔ Biblu e ɖò Portugal-Gbè mɛ lɛ é.

  • Biblu e a ma ko yí ǎ lɛ é nɔ ɖó akpɔ́kpɔ́ sín wuntun. Zǐn Biblu ɖé bá yí. Enyi a yí Biblu ɔ gudo ɔ, akpɔ́kpɔ́ sín wuntun ɔ nɔ bú. Lɛ̌vɔ zín Biblu ɔ bá xà.

Enyi a ma mɔ lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn e ba wɛ a ɖè é ǎ hǔn, kɛnklɛn bo lɛ́ ba hweɖevonu. È na gɔ́ lilɛdogbeɖevomɛ ɖevo lɛ na hwenu e ye na tɔ́n é.

 Súnsún Biblu Ðé

A sixu súnsún lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn ɖé, enyi a ma sɔ́ ɖó hudo tɔn ǎ, alǒ enyi a jló na ɖè agban kpò nú nǔ towe ɔ nɛ.

Hun gbàví nǔbiba tɔn ɔ, lobo zín Bible, enɛ gudo hǔn, zǐn Gbè Lɛ sín wuntun ɔ bá mɔ Biblu e ɖè lɛ é bǐ. Zǐn Nǔ Ðevo Lɛ sín wuntun e ɖò Biblu e a jló na súnsún é kpá é, enɛ gudo hǔn, zǐn Supprimer.

 Yǐ Biblu E È Jlaɖó É Ðé

Sín hweɖenu jɛ hweɖenu ɔ, è sixu jla nùɖé lɛ ɖó ɖò Biblu e a ko yí é ɖé mɛ.

Nǔ e è nɔ sɔ́ dó tuùn Biblu e è vɔ́ jlaɖó é ɖé na é wɛ nyí wuntun nùvɔjlaɖó tɔn. Enyi a zín Biblu ɔ, a na mɔ nùwlanwlan ɖé b’ɛ na ɖɔ nú we ɖɔ è jla Biblu ɔ ɖó. Zǐn Téléchargé bá yí ee è jlaɖó é, alǒ zǐn Plus tard bo na kpó ɖò xóxó ɔ xà wɛ.

È ɖè nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ tɔ́n ɖò Février 2015 dó JW Library 1.4, ee sɔgbe xá Andloyidu 2.3 alǒ yaɖeyaɖe tɔn é jí. Enyi a ma mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ hǔn, kɛnklɛn xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò xota “Jɛ JW Library Zán Jí: Andloyidu” mɛ lɛ é Yǐ Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ.