Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Zinzan Tɔn

Zinzan Tɔn
  • Dɔn alɔ gbɔn nukún tɔn mɛ yì amyɔxwé alǒ ɖisixwé bá ɖisa gbɔn wema e a hun é mɛ.

  • Sɔ́ Marque-page lɛ ɖó wemafɔ alǒ wemata ɖebǔ jí bo na dó sixu lɛkɔ wá jí bo vɔ́ nǔ e xà wɛ à ɖè é bɛ́.

  • Zǎn historique bá dó mɔ nǔ e a xà wá yì b’ɛ ma lín ǎ é.

  • Zǎn azɔwanú Nǔbiba tɔn ɔ bá mɔ xókwin lɛ alǒ xógbe lɛ ɖò wema e a hun é mɛ.

  • Kpɔ́n wema ɖěɖee sín hudo a ɖó ɖò kplé lɛ jí é.