Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Ma sìn xomɛ ó, a sixu mɔ akpáxwé e ba wɛ a ɖè é ǎ.

Mǐ byɔ we ɖɔ a ni lɛkɔ yì akpáxwé bǐbɛ̌mɛ tɔn mǐtɔn jí, alǒ zán nǔ e ɖò dò lɛ é.

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ

Ba xósin nùkanbyɔ Biblu tɔn lɛ tɔn bo lɛ́ mɔ alɔdo nú xwédo towe.

Wema E Ðè lɛ É

Kpɔ́n nǔ yɔyɔ̌ lɛ kpo ee ko ɖè lɛ é kpo.

Nǔ E Kàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ É

Kplɔ́n nǔ gègě dó mǐ wu. Ba fí e mǐ nɔ kplé ɖè é, lee a na mɔ mǐ gbɔn é, kpo lee a sixu byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xà emi vɔ̌nu gbɔn é kpo.