Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ma sìn xomɛ ó, a sixu mɔ akpáxwé e ba wɛ a ɖè é ǎ.

Mǐ byɔ we ɖɔ a ni lɛkɔ yì akpáxwé bǐbɛ̌mɛ tɔn mǐtɔn jí, alǒ zán nǔ e ɖò dò lɛ é.

Nǔbiba Ðò JW.ORG Jí

Ba xota lɛ kpo nǔ ɖevo lɛ kpo ɖò jw.org jí.

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ

Ba xósin nùkanbyɔ Biblu tɔn lɛ tɔn bo lɛ́ mɔ alɔdo nú xwédo towe.

Wema E Ðè lɛ É

Kpɔ́n nǔ yɔyɔ̌ lɛ kpo ee ko ɖè lɛ é kpo.

Nǔ E Kàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ É

Kplɔ́n nǔ gègě dó mǐ wu. Ba fí e mǐ nɔ kplé ɖè é, lee a na mɔ mǐ gbɔn é, kpo lee a sixu byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xà emi vɔ̌nu gbɔn é kpo.