Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Pɑnkonta’ Jehova

Tiah tɑ’ ghǝǝ Bafang

Tchomsi lie’ wuɑ Yeso

Tchomsi lie’ wuɑ Yeso

Nkwe ngu’nzɑ, Pɑnkonta’ Jehova ntchomsi wuɑ Yeso pɑ’ a lɑ len lɑ. (Luk 22:19, 20) Pɑɑ mɑ ntchee o mɑ ñwa’si mɑ o sɑ’ pia pen kwee nɑ nu tenmɑk baa lɑ. O i ndju’ pɑ’ o fʉ mbʉɑ nzɑpi nɑ vɑɑ pi wuɑ Yeso lɑ.