Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Nukα tα yaa ntchαk mα pαα ji’si Ñwα’ni Mboo?

LAH