Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Cinema Letia Ñwɑ’ni

Lah ntəə pɑ tchwe’ ntam cinema, kɑ mfʉ ntam Letia Ñwɑ’ni lɑ, mbat nji’si nu nɑ pʉ pia nu tenmvɑk ntam Letia Ñwɑ’ni. Mbɑ pɑ cinema nɑ ghəə pɑ mbumbu’ sie.

Tia tɑ’ ghəə ntam to’ ghəə, no’ nɑ Tchαk lah ndjii pɑ cinema kɑ sie nɑ ghəə yi o lah lɑ. Nwɑ’ ndja’ ghəə mɑ o lah nɑ tu ghəə nah ndjii pɑ cinema kɑ mɑ mbop lɑ.

 

Tchitcho’ wu yi o mɑ ntchɑk lɑ, si sie ntie’ nah ghǝǝ bee bɑ.

Nzu yi yaa ntam pɑh mbhi lɑ sie nah ghǝǝ bee: