Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Pɑnkonta’ Jehova

Tiah tɑ’ ghǝǝ Bafang

Yohnshi ñamsi pɑ klisten

Yoh oh lah yohnshi yi pɑ klisten ndah ñamsi Jehova Mboo lɑ. Nji te’, zu mbupu’ pi nji te’, zu mbupu’ djuyu’, mbɑ yohnshi ntitie sie.

 

Tchitcho’ wu yi o mɑ ntchɑk lɑ, si sie ntie’ nah ghǝǝ bee bɑ.

Nzu yi yaa ntam pɑh mbhi lɑ sie nah ghǝǝ bee: