Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Mfɑ’ nufʉʉ Mboo yoh

Mfα’ nufʉʉ Mboo yoh nhɑ nu nah pɑ nkweesi Pɑnkonta’ Jehova bee: nkweesi nji’si Letia Ñwɑ’ni, suku mfɑ’ nsie mbe’ nken, mbɑ nkweesi mfɑ’ Mboo.

Yu’ pəpe’: Mbʉɑ zimo’ pɑh ntam ñwɑ’ni titie bɑ si mɑ foh zimo’ ntam internet.

 

Tchitcho’ wu yi o mɑ ntchɑk lɑ, si sie ntie’ nah ghǝǝ bee bɑ.

Nzu yi yaa ntam pɑh mbhi lɑ sie nah ghǝǝ bee: