Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Kɑ bɑ ntcho’ mɑnji laa nsi pəpe’ mbi ntendʉɑ?

Kɑ bɑ ntcho’ mɑnji laa nsi pəpe’ mbi ntendʉɑ?

O len yo mɑ kɑ . . .

  • nkwe’ni?

  • nkɑɑ?

  • mo’ wu shu?

 ÑWⱭ’NI MBOO NDEN MⱭ KⱭ

Yu’pəpe’ mbi pʉ bɑ ndju’ Ñwɑ’ni Mboo mɑ nɑk na lɑ!’​—Luk 11:28, Bible en français courant.

BAA LⱭ MⱭ NDⱭ’SI MBU O MⱭ KⱭ

Nkwe’ni ndendee.​—Efesia 5:28, 29.

Nku’ni ndendee.​—Efesia 5:33.

Si si poh.​—Mak 10:6-9.

 WU YI LETIA ÑWⱭ’NI NDEN LⱭ MⱭ NDENDEE?

Nh, mbɑ dɑ’ nɑ nu nji pʉɑ:

  • Mboo mɑ wen baa kɑ thʉɑ tendʉɑ lɑ. Ñwɑni Mboo nden mɑ zen bɑ yaa tendʉɑ lɑ mfʉ mɑ mbi Jehova. (Efesia 3:14, 15) Mbʉɑ laa nden mɑ, tendʉɑ li’ mɑ nkuesi mɑ yaa mfʉ mbi Jehova. Nukɑ yaa pe’ mbʉɑ jii?

    Kwa’si: O mɑ nzɑ mbe’ wuzɑ mɑ o kwe’, mɑ nkwe’ laa nji mbʉɑ po laa ndəə lɑ, mɑ o nte’si mbi wɑ? Mɑ yaa ntchɑk mɑ o te’si mbi wen kɑ ndəə lɑ.

    Ya mɑ ndɑ’si mɑ, o mɑ ntchɑk laa nji wu kɑ ngʉh tɑ tendʉɑ si pəpe’ lɑ, mɑ yaa ntchɑk mɑ o te’si Jehova kɑ tu lɑnto’ tendʉɑ lɑ.​—Lantoʼ 2:18-24.

  • Mboo ntoonsi o. Nkue tendʉɑ ghʉh mbʉɑ laa ntchɑk ntɑh yi Jehova nhɑ ntam Ñwɑ’ni Mboo lɑ. Mbi’tumɑ kɑ? ‘Mbi’tumɑ Mboo mɑ ntoonsi o.’ (1 Pita 5:6, 7) Jehova mɑ nkwe’ mɑ o si pəpe’. Mbɑ ntɑh yi a nhɑ lɑ njisi o!​—Kua’ngee 3:5, 6; Isaya 48:17, 18.

 NU MBɄⱭ KWA’SI

Oh i nghʉ laa tɑ mbɑ mbe’ ndhu wen, mbe’ njwe wen, mbɑ mbe’ mbɑ’ mbɑ mɑ?

Ñwɑ’ni Mboo mbɑ’ te’sinu lɑ ntam EFESIA 5:1, 2 pi KOLOSIA 3:18-21.