Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Mbʉɑ pɑɑ yii te’sinu kɑ tenmvɑk nɑ vɑɑ yoh lɑ mɑ nhɑ?

Mbʉɑ pɑɑ yii te’sinu kɑ tenmvɑk nɑ vɑɑ yoh lɑ mɑ nhɑ?

O len yo mɑ kɑ . . .

  • jinu ndɑk?

  • jinu mɑ po təəsi?

  • Ñwɑ’ni Mboo?

 TⱭ’ WEN MⱭ A LⱭ TIE ÑWⱭ’NI MBOO LⱭ LEN MBI MBOO MⱭ

‘Ji’si a mbʉɑ laa ndju’ . . . Ghəə zo mɑ ndendee.’​—Yoyoh 119:144, 160, Traduction du monde nouveau.

Ñwɑ’ni Mboo mɑ nhɑ paasi nu mbi Ntchu’ ntchu’ pʉnok.

O mɑ nkwe’ laa mbɑ pɑ’ po lii?

Mbu’ internet jw.org i nkosi o.

TCHEE nɑ mbu’ internet

YII pɑyu’ mɑ ndjii kɑ mbaasi Letia Ñwɑ’ni

 YAA BⱭ MⱭ NDJII NO TⱭ’?

  • Vɑɑ mbɑ laa ngʉh kɑ?

  • Ngʉɑ’ wenok mfʉ mɑ mbi Mboo?

  • Wen nkuɑ mbɑ yi mɑ laa?

Letia Ñwɑ’ni nhɑ paasi nu nɑ mʉɑ nte’sinu, nɑ vɑɑ mbi pʉnok tɑ njəə sietchɑ’. Yii nɑ jw.org.

(Ghen nɑ siesi LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES)