Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Pɑnkonta’ Jehova

Tiah tɑ’ ghǝǝ Bafang

Mbu’ ñwɑ’ni pia ntii ñwɑ’ni lah nji’si Letia Ñwɑ’ni

Nji’si Letia Ñwɑ’ni pia mbu’ ñwɑ’ni mbɑ ntii ñwɑ’ni ndalah bee. Mbu’ ñwɑ’ni ndjuyu’ pia pɑ yu’ mɑ ndjii nɑ ghəə pɑ mbumbu’ sie nɑ ghəə tɑ njəə.

Tia tɑ’ ghəə ntam to’ ghəə, no’ nɑ Tchαk lah ndjii pɑ ñwɑ’ni pi ntchi yaa kɑ sie nɑ ghəə yi o lah lɑ. Nwɑ’ ndja’ ghəə mɑ o lah nɑ tu ghəə nah ndjii pɑ ñwɑ’ni kɑ mɑ mbop lɑ.

 

NIA NDJII
Mosaïque
Nka’

Mbʉɑ o yii mo’ nzu fi ntam nñwɑ’ni see mɑ po nkɑ’ tɑ tchop nah yi po ntie lɑ.