Raica sara na lewena

Raica na lewenivola

B14-A

Veivoli

 • iVakarau ni Wai

 • Ko (10 na paca / 60 na hini)

  220 na lita / 58.1 na qaloni

 • Paca (6 na hini)

  22 na lita / 5.81 na qaloni

 • Hini (12 na loka)

  3.67 na lita / 7.75 na paidi

 • Loka (1 ⁄ 12 hini)

  0.31 na lita / 0.66 na paidi

 • iVakarau ni Ka Mamaca

 • Omeri (1 na ko / 10 na efa)

  220 na lita / 200 na ivakarau mamaca

 • Efa (3 na sia / 10 na omeri)

  22 na lita / 20 na ivakarau mamaca

 • Sia (31 ⁄ 3 omeri)

  7.33 na lita / 6.66 na ivakarau mamaca

 • Oma (14 ⁄ 5 na kepi)

  2.2 na lita / 2 na ivakarau mamaca

 • Kepi

  1.22 na lita / 1.11 na ivakarau mamaca

 • Kota

  1.08 na lita / 0.98 na ivakarau mamaca

 • iVakarau ni Balavu

 • Gasau balavu (6 na kiupiti balavu)

  3.11 na mita / 10.2 na fiti

 • Gasau (6 na kiupiti)

  2.67 na mita / 8.75 na fiti

 • Katu

  1.8 na mita / 6 na fiti

 • Kiupiti balavu (7 na rabaniliga)

  51.8 na sedimita / 20.4 na idi

 • Kiupiti (2 na ivakarau ni iqaqalo / 6 na rabaniliga)

  44.5 na sedimita / 17.5 na idi

 • Kiupiti leka

  38 na sedimita / 15 na idi

 • 1 na sitadia ni Roma

  1 ⁄ 8 na maile ni Roma=185 na mita / 606.95 na fiti

 1. 1 iQaqaloniliga (1 ⁄ 4 na rabaniliga)

  1.85 na sedimita / 0.73 na idi

 2. 2 Rabaniliga (4 na iqaqaloniliga)

  7.4 na sedimita / 2.9 na idi

 3. 3 iVakarau ni iQaqalo (3 na rabaniliga)

  22.2 na sedimita / 8.75 na idi