Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös (tutkimislaitos)

C1

Jumalan nimi palautettu Uuteen testamenttiin

Papyrus Nash, joka on peräisin toiselta tai ensimmäiseltä vuosisadalta eaa. ja jossa on katkelmia 2. ja 5. Mooseksen kirjasta. Jumalan nimi esiintyy useita kertoja heprealaisessa tekstissä.

Jeesuksen ja hänen apostoliensa ollessa maan päällä Jumalan nimi, Tetragrammi, esiintyi Raamatun heprealaisten kirjoitusten eli Vanhan testamentin heprealaisissa käsikirjoituksissa (ks. liite A4 ja liite A5). Jumalan nimi esiintyi myös Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä Septuagintassa, jota käytettiin laajalti ensimmäisellä vuosisadalla. Siihen aikaan Jumalan nimeä edustivat Septuagintassa joko heprean kirjaimet (JHWH) tai nämä kirjaimet kreikaksi translitteroituina (IAŌ). Tämän todistavat jotkin ensimmäiseltä vuosisadalta tai sitä aiemmalta ajalta olevat Septuagintan käsikirjoituskatkelmat, jotka ovat edelleen olemassa. Kun Jumalan hengen ohjaamat Kreikkalaisten kirjoitusten eli Uuden testamentin kirjoittajat lainasivat Vanhaa testamenttia, heidän on siis täytynyt nähdä Tetragrammi, lainasivatpa he Vanhan testamentin heprealaista tekstiä suoraan tai sen kreikankielistä käännöstä Septuagintaa.

Nykyään käytettävissä ei kuitenkaan ole ensimmäisellä vuosisadalla laadittuja Uuden testamentin käsikirjoituksia. Siksi kukaan ei voi tarkistaa alkuperäisistä Uuden testamentin kreikkalaisista käsikirjoituksista, käyttivätkö raamatunkirjoittajat Tetragrammia. Varhaisimmat Uuden testamentin kreikkalaiset käsikirjoitukset ovat noin vuoden 200 jälkeen tehtyjä jäljennöksiä, ja täydellisemmät käsikirjoitukset ovat 300-luvulta, jolloin alkutekstien kirjoittamisesta oli kulunut pitkä aika. Jolloinkin 100-luvulla tai 200-luvun alussa käsikirjoitusten jäljentäjät olivat kuitenkin ottaneet tavakseen korvata Tetragrammin esimerkiksi arvonimellä Herra tai Jumala tai sitten he jäljensivät käsikirjoituksia, joissa näin oli jo tehty. a

Tämän vuoksi jokainen Uuden testamentin kääntäjä kohtaa erityishaasteen. Esimerkiksi kun kääntäjä tarkastelee Uudessa testamentissa olevaa lainausta Vanhasta testamentista, hän ei näe Tetragrammia tuossa kreikkalaisessa tekstissä, jota hän kääntää. Hänen tulisi kuitenkin ottaa huomioon kaksi perusasiaa: 1) Vanhan testamentin heprealaisessa alkutekstissä, josta lainaus on otettu, on voinut olla Tetragrammi, ja 2) hänen käyttämänsä kreikkalainen teksti perustuu käsikirjoituksiin, joiden jäljentäjillä oli tapana korvata Jumalan nimi arvonimillä. Hänen on siksi ratkaistava, kääntääkö hän kreikkalaisen tekstin mukaan, jossa on Tetragrammin sijasta Kýrios tai Theós, vai yrittääkö hän selvittää, missä kohdassa Tetragrammi mahdollisesti esiintyi alkuperäisissä kreikkalaisissa käsikirjoituksissa.

Kristittyjen raamatunkirjoittajien käyttämissä käsikirjoituksissa, niin heprealaisissa kuin kreikkalaisissakin, esiintyi Tetragrammi.

Keskeinen kysymys on se, korvasivatko ensimmäisen vuosisadan raamatunkirjoittajat harkitusti Tetragrammin sanalla Kýrios tai Theós aina kun he lainasivat Vanhaa testamenttia, jonka heprealaisessa alkutekstissä Tetragrammi esiintyi. Vuosisatojen varrella lukuisat raamatunkääntäjät ovat päätelleet, että niin ei tehty. Siksi nuo kääntäjät ovat katsoneet ehdottoman tarpeelliseksi palauttaa Jumalan nimi Uuden testamentin käännöksiinsä. Samalla kannalla ovat Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännöksen kääntäjät. b

MIHIN KOHTIIN JUMALAN NIMI PITÄISI PALAUTTAA?

Liitteen C kahdessa seuraavassa osiossa luetellaan jakeet, joissa nimi Jehova esiintyy Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännöksen päätekstissä. c Liitteessä C2 luetellaan jakeet, joissa on suora tai epäsuora lainaus Vanhasta testamentista, ja näissä kohdissa on heprealaisessa alkutekstissä Tetragrammi. Liitteessä C3 luetellaan jakeet, joissa ei ole suoraa lainausta Vanhasta testamentista, ja esitetään perusteita palauttaa Jumalan nimi näihin jakeisiin.

Liitteessä C4 on luettelo Uuden testamentin käännöksistä, joissa Jumalan nimi on palautettu joihinkin jakeisiin. d (Näihin käännöksiin viitataan liitteessä C2 ja liitteessä C3.) Jotkin näistä käännöksistä ovat palauttaneet Jumalan nimen paitsi suoriin lainauksiin Vanhasta testamentista myös muihin jakeisiin, joissa on painava syy tehdä niin tekstiyhteyden tai muiden seikkojen perusteella. Mikään näistä käännöksistä ei ole Jehovan todistajien valmistama. e Joukossa on useita heprean kielelle ja monille muille kielille tehtyjä käännöksiä. Niihin viitataan yksinkertaisuuden vuoksi J-kirjaimella ja numerolla (J-kirjain tarkoittaa nimeä Jehova). Liitteessä A5 luetellaan yli 120 kieltä ja murretta, joissa Jumalan nimi on Uuden testamentin eli Kreikkalaisten kirjoitusten päätekstissä.

Papyrus Oxyrhynchus 3522, joka on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta jaa. ja jossa on katkelma Jobin kirjasta. Tetragrammi näkyy tässä Septuagintan jäljennöksessä muinaisheprealaisin kirjaimin.

a Jäljentäjät korvasivat Jumalan nimen useimmiten kreikan sanalla Kýrios (’Herra’) tai Theós (’Jumala’) tai jommankumman lyhenteellä. Monien muinaiskreikan perussanakirjojen mukaan näitä kahta kreikan sanaa on käytetty Jumalan nimen vastineina. (Ks. Parkhurst, J., A Greek and English Lexicon to the New Testament, vuoden 1845 tark. laitos; Thayer, J. H., The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, 1981; Liddell – Scott, A Greek-English Lexicon, 1996; A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3. painos, 2000.)

b Jotkut tutkijat ovat kuitenkin täysin eri kannalla. Yksi heistä on Jason BeDuhn, joka on kirjoittanut teoksen Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament. Hänkin kuitenkin myöntää: ”Jonain päivänä saattaa löytyä Uuden testamentin jonkin osan kreikkalainen käsikirjoitus – ehkä hyvinkin varhainen – jossa on heprealaiset kirjaimet JHWH joissain – – [Uuden testamentin] jakeissa. Silloin käytettävissä on todisteita ja raamatuntutkijoiden täytyy punnita huolellisesti UM:n [Uuden maailman käännöksen] tekijöiden näkemyksiä.”

c Luetteloissa ovat vain ne raamatunkirjat, jotka tutkimislaitoksesta on tähän mennessä julkaistu verkossa.

d Luettelossa on myös hakuteos, jonka mukaan sanoja Kýrios ja Theós käytetään Tetragrammin vastineina.

e Jehovan todistajat painoivat raamatunkäännöstä The Emphatic Diaglott (J21), mutta sen on kääntänyt Benjamin Wilson.