Nehemia 10:1–39

10  Sen vahvistivat sinetillään+ seuraavat miehet: Käskynhaltija* Nehemia, Hakaljan poika,sekä Sidkia,  Seraja, Asarja, Jeremia,  Pashur, Amarja, Malkia,  Hattus, Sebanja, Malluk,  Harim,+ Meremot, Obadja,  Daniel,+ Ginneton, Baruk,  Mesullam, Abia, Mijamin,  Maasja, Bilgai ja Semaja, jotka ovat pappeja.  Leeviläiset: Asanjan poika Jesua, Henadadin pojista Binnui, Kadmiel+ 10  sekä heidän veljensä Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hasabja, 12  Sakkur, Serebja,+ Sebanja, 13  Hodia, Bani ja Beninu. 14  Kansan päämiehet: Paros, Pahat-Moab,+ Elam, Sattu, Bani, 15  Bunni, Asgad, Bebai, 16  Adonia, Bigvai, Adin, 17  Ater, Hiskia, Asur, 18  Hodia, Hasum, Besai, 19  Harif, Anatot, Nebai, 20  Magpias, Mesullam, Hesir, 21  Mesesabel, Sadok, Jaddua, 22  Pelatja, Hanan, Anaja, 23  Hosea, Hananja, Hassub, 24  Hallohes, Pilha, Sobek, 25  Rehum, Hasabna, Maaseja, 26  Ahia, Hanan, Anan, 27  Malluk, Harim ja Baanaa. 28  Muu kansa – papit, leeviläiset, portinvartijat, laulajat, temppelipalvelijat* ja jokainen, joka erottautui naapurikansoista noudattaakseen tosi Jumalan lakia,+ sekä heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka kykenivät ymmärtämään* valan – 29  liittyi veljiinsä, huomattaviin miehiinsä. Vannomalla valan, jonka rikkomisesta seuraisi kirous, he sitoutuivat elämään tosi Jumalan lain mukaan, jonka tosi Jumala oli antanut palvelijansa Mooseksen välityksellä, ja noudattamaan tarkoin kaikkia Herramme Jehovan käskyjä, oikeudellisia päätöksiä ja säännöksiä. 30  He vannoivat: ”Me emme anna tyttäriämme muihin kansoihin kuuluville emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme.+ 31  Jos muut kansat tuovat tavaraa ja kaikenlaista viljaa myytäväksi sapattipäivänä, emme osta heiltä mitään sapattina+ tai minään muuna pyhänä päivänä.+ Emme myöskään korjaa seitsemännen vuoden satoa+ emmekä peri mitään velkoja.+ 32  Lisäksi velvoitamme itsemme, jokaisen meistä, antamaan vuosittain kolmannessekelin* Jumalamme temppelin palvelusta varten:+ 33  uhrileipiin,*+ vakituiseen viljauhriin,+ sapattien+ ja uusienkuiden+ vakituiseen polttouhriin, määräaikoina pidettäviin juhliin,+ pyhiin lahjoihin, Israelin syntien sovittamiseksi uhrattaviin syntiuhreihin+ ja kaikkeen Jumalamme temppelin työhön. 34  Me myös heitämme arpaa siitä, minä nimenomaisina aikoina pappien, leeviläisten ja kansan pitäisi suvuittain toimittaa Jumalamme temppeliin vuodesta toiseen puuta, jota poltetaan Jumalamme Jehovan alttarilla sen mukaan kuin lakiin on kirjoitettu.+ 35  Tuomme Jehovan temppeliin joka vuosi myös maamme ensisatoa ja kaikenlaisten hedelmäpuiden ensimmäisiä kypsiä hedelmiä+ 36  samoin kuin esikoiset pojistamme ja kotieläimistämme+ – sen mukaan kuin lakiin on kirjoitettu – sekä esikoiset karjastamme ja katraistamme. Tuomme ne Jumalamme temppeliin, siellä palveleville papeille.+ 37  Myös ensimmäisiä karkeita jauhoja,+ lahjoituksiamme, kaikenlaisten puiden hedelmiä,+ uutta viiniä ja öljyä+ meidän tulee viedä papeille Jumalamme temppelin varastohuoneisiin,*+ samoin maamme kymmenykset leeviläisille,+ koska leeviläiset keräävät kymmenykset kaikissa maataloutta harjoittavissa kaupungeissamme. 38  Papin, Aaronin pojan, täytyy olla leeviläisten kanssa näiden kerätessä kymmenykset, ja leeviläisten tulee antaa kymmenykset noista kymmenyksistä Jumalamme temppeliin,+ varastorakennuksen huoneisiin. 39  Israelilaisten ja leeviläisten tulee viedä lahjoitettu+ vilja, uusi viini ja öljy+ varastohuoneisiin, joissa ovat pyhäkön välineet samoin kuin palveluksessa olevat papit sekä portinvartijat ja laulajat. Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä.”+

Alaviitteet

Tai ”Tirsata”, maakunnan käskynhaltijan persialainen arvonimi.
Tai ”netinit”. Kirjaim. ”annetut”.
Tai mahd. ”olivat riittävän vanhoja ymmärtääkseen”.
Sekeli painoi 11,4 g. Ks. liite B14.
Tai ”pinottuihin leipiin”. Ks. sanasto.
Tai ”ruokasaleihin”.

Tutkimisviitteet

Media