Joosua 19:1–51

19  Toinen arpa+ lankesi sitten Simeonille, Simeonin+ heimon suvuille. Heidän perintöalueensa oli Juudan perintöalueen keskellä.+  Heidän perintönsä oli Beerseba+ ja Seba, Molada,+  Hasar-Sual,+ Bala, Esem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Siklag,+ Bet-Markabot, Hasar-Susa,  Bet-Lebaot+ ja Saruhen, 13 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät;  Ain, Rimmon, Eter ja Asan,+ 4 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät;  lisäksi kaikki näitä kaupunkeja ympäröivät kylät aina Baalat-Beeriin, etelän Ramaan, asti. Tämä oli Simeonin heimon sukujen perintö.  Simeonin jälkeläisten perintöalue otettiin Juudan maa-alueesta, koska Juudan osuus oli heimolle liian suuri. Niin Simeonin jälkeläiset saivat omaisuudekseen maata heidän perintöalueensa keskeltä.+ 10  Kolmas arpa+ lankesi Sebulonin+ jälkeläisten suvuille, ja heidän perintöalueensa raja kulki Saridiin saakka. 11  Heidän rajansa nousi länteen päin Marealiin ja ulottui Dabbesetiin ja edelleen Jokneamin edustalla olevaan laaksoon.* 12  Se kulki Saridista itään päin, kohti auringonnousua, Kislot-Taborin rajalle ja Daberatiin+ ja nousi Jafiaan. 13  Sieltä se jatkui itään päin, kohti auringonnousua, Gat-Heferiin,+ Et-Kasiniin ja Rimmoniin, ja se ulottui Neaan. 14  Raja kääntyi sen pohjoispuolitse Hannatoniin ja päättyi Jiftah-Elin laaksoon. 15  Lisäksi heidän alueeseensa kuuluivat Kattat, Nahalal, Simron,+ Jidala ja Betlehem.+ Heille kuului 12 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 16  Tämä oli Sebulonin jälkeläisten sukujen+ perintö. Nämä olivat kaupungit ja niitä ympäröivät kylät. 17  Neljäs arpa+ lankesi Isaskarille,+ Isaskarin jälkeläisten suvuille. 18  Heidän rajanaan olivat Jisreel,+ Kesulot, Sunem,+ 19  Hafaraim, Sion, Anaharat, 20  Rabbit, Kisjon, Ebes, 21  Remet, En-Gannim,+ En-Hadda ja Bet-Passes. 22  Raja ulottui Taboriin,+ Sahasumaan ja Bet-Semesiin, ja heidän rajansa päättyi Jordaniin. Heille kuului 16 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 23  Tämä oli Isaskarin heimon sukujen+ perintö, kaupungit ja niitä ympäröivät kylät. 24  Viides arpa+ lankesi sitten Asserin+ heimon suvuille. 25  Heidän rajanaan olivat Helkat,+ Hali, Beten, Aksaf, 26  Alammelek, Amad ja Misal. Raja ulottui länteen päin Karmelille+ ja Sihor-Libnatiin, 27  ja se palasi itään päin Bet-Dagoniin ja ulottui Sebuloniin ja Jiftah-Elin laakson pohjoispuolelle Bet-Emekiin ja Neieliin. Se jatkui Kabulin vasemmalle puolelle, 28  Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kanaaseen, aina suureen Sidoniin+ saakka. 29  Raja palasi Ramaan ja aina Tyroksen+ linnoitettuun kaupunkiin saakka. Sitten raja palasi Hosaan, ja se päättyi mereen Aksibin seudulle. 30  Lisäksi heidän alueeseensa kuuluivat Umma, Afek+ ja Rehob.+ Heille kuului 22 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 31  Tämä oli Asserin heimon sukujen+ perintö. Nämä olivat kaupungit ja niitä ympäröivät kylät. 32  Kuudes arpa+ lankesi Naftalin jälkeläisille, Naftalin jälkeläisten suvuille. 33  Heidän rajansa lähti Helefistä ja Saanannimin suuren puun+ luota ja kulki Adami-Nekebiin, Jabneeliin ja aina Lakkumiin asti, ja se päättyi Jordaniin. 34  Raja palasi länteen päin Asnot-Taboriin ja meni sieltä Hukkokiin. Etelässä se ulottui Sebuloniin, lännessä Asseriin ja idässä Jordanin luona Juudaan.* 35  Linnoitettuja kaupunkeja olivat Siddiim, Ser, Hammat,+ Rakkat, Kinneret, 36  Adama, Rama, Hasor,+ 37  Kedes,+ Edrei, En-Hasor, 38  Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat ja Bet-Semes.+ Heille kuului 19 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 39  Tämä oli Naftalin heimon sukujen+ perintö kaupunkeineen ja niitä ympäröivine kylineen. 40  Seitsemäs arpa+ lankesi Danin+ heimon suvuille. 41  Heidän perintöalueensa rajana olivat Sora,+ Estaol, Ir-Semes, 42  Saalabbin,+ Aijalon,+ Jitla, 43  Elon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteke, Gibbeton,+ Baalat, 45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,+ 46  Me-Jarkon ja Rakkon, ja raja kulki Joppen+ läheltä. 47  Danin alue oli heille kuitenkin liian ahdas.+ Niin he lähtivät taistelemaan Lesemiä+ vastaan, valloittivat sen ja löivät sen asukkaat miekalla. Sitten he ottivat sen haltuunsa ja asettuivat sinne asumaan. He muuttivat Lesemin nimen Daniksi esi-isänsä Danin mukaan.+ 48  Tämä oli Danin heimon sukujen perintö. Nämä olivat kaupungit ja niitä ympäröivät kylät. 49  Näin he saivat jaettua maan perintöosiin. Sitten israelilaiset antoivat maastaan perinnön Nunin pojalle Joosualle. 50  Jehovan käskyn mukaisesti he antoivat hänelle hänen pyytämänsä kaupungin, Timnat-Serahin,+ Efraimin vuoristosta. Hän rakensi kaupungin uudestaan ja asettui sinne asumaan. 51  Nämä olivat ne perintöosat, jotka pappi Eleasar ja Nunin poika Joosua sekä Israelin heimojen sukujen päämiehet jakoivat+ arvalla Silossa+ Jehovan edessä, kohtaamisteltan sisäänkäynnin luona.+ Niin he saivat maan jaettua.

Alaviitteet

Ks. sanasto, ”Jokilaakso”.
Ei ilmeisesti tarkoita Juudan heimoa vaan erään Juudasta polveutuvan miehen sukua.

Tutkimisviitteet

Media