Joosua 15:1–63

15  Juudan heimon suvuille annettiin arvan+ perusteella maa, joka ulottui Edomin+ rajalle, Sinin erämaa, Negevin eteläkärkeen.  Heidän etelärajansa lähti Suolameren* päästä,+ sen eteläisestä lahdesta,  ulottui etelässä Akrabbimin rinteeseen,+ jatkui Siniin, nousi sitten etelästä Kades-Barneaan,+ Hesroniin ja Addariin ja kääntyi Karkaan.  Sitten raja kulki Asmoniin,+ jatkui Egyptin jokilaaksoa*+ pitkin ja päättyi mereen.* Tämä oli heidän etelärajansa.  Itärajana oli Suolameri* Jordanin suulle asti, ja pohjoiskulmassa rajana oli tuon meren lahti Jordanin suulla.+  Raja nousi Bet-Hoglaan+ ja kulki Bet-Araban+ pohjoispuolelta, ja se nousi Ruubenin pojan Bohanin kiveen asti.+  Raja nousi Debiriin Akorinlaaksoon*+ ja kääntyi pohjoiseen päin Gilgaliin,+ joka on jokilaakson eteläpuolella olevan Adummimin rinteen edustalla. Se kulki En-Semesin+ vesiin ja päättyi En-Rogeliin.+  Raja nousi Hinnomin pojan laaksoon+ eteläiselle jebusilaisten+ rinteelle, toisin sanoen Jerusalemiin,+ ja sen vuoren laelle, joka on Hinnominlaakson länsipuolella Refaiminlaakson* pohjoislaidassa.  Raja ulottui vuorenlaelta Neftoahin vesien lähteelle,+ Efroninvuoren kaupunkeihin ja edelleen Baalaan eli Kirjat-Jearimiin.+ 10  Raja kääntyi Baalasta länteen Seirinvuorelle ja kulki Jeariminvuoren pohjoisrinteeseen, nimittäin Kesaloniin, ja se laskeutui Bet-Semesiin+ ja kulki Timnaan.+ 11  Raja ulottui Ekronin+ pohjoisrinteeseen ja jatkui Sikkeroniin, ja se kulki Baalanvuorelle ja edelleen Jabneeliin. Raja päättyi mereen. 12  Länsirajana oli Suurimeri*+ ja sen rannikko. Nämä olivat Juudan heimon suvuille kuuluvan alueen rajat. 13  Joosua antoi Jehovan käskyn mukaisesti Jefunnen pojalle Kalebille+ osuuden Juudan jälkeläisten keskuudesta, nimittäin Kirjat-Arban eli Hebronin. (Arba oli Anakin isä.)+ 14  Niin Kaleb ajoi sieltä pois Anakin+ kolme poikaa, Sesain, Ahimanin ja Talmain,+ Anakin jälkeläiset. 15  Sen jälkeen hän lähti sieltä taistelemaan Debirin+ asukkaita vastaan. (Debirin nimi oli aiemmin Kirjat-Sefer.) 16  Kaleb sanoi sitten: ”Sille joka lyö Kirjat-Seferin ja valloittaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan.” 17  Otniel,+ Kalebin veljen Kenasin poika,+ valloitti kaupungin, ja Kaleb antoi hänelle tyttärensä Aksan+ vaimoksi. 18  Kun Aksa oli matkalla kotiin, hän suostutteli miestään pyytämään hänen isältään* peltoa. Aksa laskeutui aasinsa selästä,* ja Kaleb kysyi häneltä: ”Mitä tahdot?”+ 19  Aksa sanoi: ”Annathan minulle lahjan merkiksi siunauksestasi. Olet antanut minulle maa-alueen etelästä,* mutta anna minulle myös Gullot-Maim.”* Niin Kaleb antoi hänelle Ylä-Gullotin ja Ala-Gullotin. 20  Tämä oli Juudan heimon sukujen perintö. 21  Juudan heimon eteläisimmät kaupungit Edomin+ rajan suunnalla olivat Kabseel, Eder, Jagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedes, Hasor, Jitnan, 24  Sif, Telem, Bealot, 25  Hasor-Hadatta, Kerijot-Hesron eli Hasor, 26  Amam, Sema, Molada,+ 27  Hasar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet,+ 28  Hasar-Sual, Beerseba,+ Bisjotja, 29  Baala, Ijjim, Esem, 30  Eltolad, Kesil, Horma,+ 31  Siklag,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon+ – yhteensä 29 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 33  Sefelassa+ olivat Estaol, Sora,+ Asna, 34  Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam, 35  Jarmut, Adullam,+ Soko, Aseka,+ 36  Saaraim,+ Aditaim sekä Gedera ja Gederotaim* – 14 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 37  Senan, Hadasa, Migdal-Gad, 38  Dilean, Mispe, Jokteel, 39  Lakis,+ Boskat, Eglon, 40  Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41  Gederot, Bet-Dagon, Naema ja Makkeda+ – 16 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 42  Libna,+ Eter, Asan,+ 43  Jiftah, Asna, Nesib, 44  Keila, Aksib ja Maresa – 9 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 45  Ekron ja sitä ympäröivät pikkukaupungit ja kylät,* 46  Ekronista länteen kaikki pikkukaupungit, jotka ovat Asdodin suunnalla, ja niitä ympäröivät kylät. 47  Asdod+ ja sitä ympäröivät pikkukaupungit ja kylät, Gaza+ ja sitä ympäröivät pikkukaupungit ja kylät aina Egyptin jokilaaksoon asti, Suurimeri* ja sen rannikkoalue.+ 48  Vuoristossa Samir, Jattir,+ Soko, 49  Danna, Kirjat-Sanna eli Debir, 50  Anab, Estemo,+ Anim, 51  Gosen,+ Holon ja Gilo+ – 11 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 52  Arab, Duma, Esan, 53  Janim, Bet-Tappuah, Afeka, 54  Humta, Kirjat-Arba eli Hebron+ ja Sior – 9 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 55  Maon,+ Karmel, Sif,+ Jutta, 56  Jisreel, Jokdeam, Sanoah, 57  Kajin, Gibea ja Timna+ – 10 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 58  Halhul, Bet-Suur, Gedor, 59  Maarat, Bet-Anot ja Eltekon – 6 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 60  Kirjat-Baal eli Kirjat-Jearim+ ja Rabba – 2 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 61  Erämaassa Bet-Araba,+ Middin, Sekaka, 62  Nibsan, Suolakaupunki ja En-Gedi+ – 6 kaupunkia ja niitä ympäröivät kylät. 63  Jerusalemissa+ asuvia jebusilaisia+ Juudan miehet eivät kuitenkaan pystyneet ajamaan pois,+ joten jebusilaiset asuvat Jerusalemissa Juudan kansan kanssa vielä nykyäänkin.

Alaviitteet

Ts. Kuolleenmeren.
Ts. Suureenmereen, Välimereen.
Ts. Kuollutmeri.
Tai ”Akorin alatasangolle”.
Tai ”Refaimin alatasangon”.
Ts. Välimeri.
Ts. Kalebilta.
Tai mahd. ”taputti käsiään ollessaan aasin selässä”.
Tai ”Negevistä”.
Merk. ’vesialtaat’, ’vesimaljat’.
Tai mahd. ”Gedera ja sen lammastarhat”.
Tai ”sen tytärkaupungit ja asuinalueet”.
Ts. Välimeri.

Tutkimisviitteet

Media