1. Aikakirja 6:1–81

6  Leevin+ pojat olivat Gerson, Kehat+ ja Merari.+  Kehatin pojat olivat Amram, Jishar,+ Hebron ja Ussiel.+  Amramin+ lapset* olivat Aaron+ ja Mooses+ sekä Mirjam.+ Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu,+ Eleasar+ ja Itamar.+  Eleasarille syntyi Pinehas,+ ja Pinehasille syntyi Abisua.  Abisualle syntyi Bukki, ja Bukkille syntyi Ussi.  Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot.  Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.+  Ahitubille syntyi Sadok,+ ja Sadokille syntyi Ahimaas.+  Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Johanan. 10  Johananille syntyi Asarja. Tämä palveli pappina temppelissä, jonka Salomo rakensi Jerusalemiin. 11  Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. 12  Ahitubille syntyi Sadok,+ ja Sadokille syntyi Sallum. 13  Sallumille syntyi Hilkia,+ ja Hilkialle syntyi Asarja. 14  Asarjalle syntyi Seraja,+ ja Serajalle syntyi Josadak.+ 15  Josadak joutui pakkosiirtolaisuuteen, kun Jehova vei Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen Nebukadnessarin välityksellä. 16  Leevin pojat olivat Gersom,* Kehat ja Merari. 17  Nämä ovat Gersomin poikien nimet: Libni ja Simei.+ 18  Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.+ 19  Merarin pojat olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän esi-isiensä mukaan:+ 20  Gersomin+ poika oli Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma, 21  tämän poika Joah, tämän poika Iddo, tämän poika Serah, tämän poika Jeaterai. 22  Kehatin pojat* olivat hänen poikansa Amminadab, tämän poika Korah,+ tämän poika Assir, 23  tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf,+ tämän poika Assir, 24  tämän poika Tahat, tämän poika Uriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul. 25  Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot. 26  Elkanan pojat olivat hänen poikansa Sofai, tämän poika Nahat, 27  tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana.+ 28  Samuelin+ pojat olivat esikoinen Joel ja toinen poika Abia.+ 29  Merarin pojat* olivat Mahli,+ tämän poika Libni, tämän poika Simei, tämän poika Ussa, 30  tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja. 31  Daavid nimitti nämä johtamaan laulamista Jehovan pyhäkössä sen jälkeen kun arkku oli asetettu sinne.+ 32  Heidän vastuullaan oli laulaminen kohtaamisteltan, pyhäkköteltan, luona siihen asti, kun Salomo rakensi Jerusalemiin Jehovan temppelin,+ ja he hoitivat palveluksensa niin kuin oli määrätty.+ 33  Nämä miehet palvelivat poikiensa kanssa: Kehatilaisista laulaja Heman,+ Joelin+ poika; Joel oli Samuelin poika, 34  Samuel Elkanan,+ tämä Jerohamin, tämä Elielin, tämä Toahin, 35  tämä Sufin, tämä Elkanan, tämä Mahatin, tämä Amasain, 36  tämä Elkanan, tämä Joelin, tämä Asarjan, tämä Sefanjan, 37  tämä Tahatin, tämä Assirin, tämä Ebjasafin, tämä Korahin, 38  tämä Jisharin, tämä Kehatin, tämä Leevin, tämä Israelin poika. 39  Hänen veljensä Asaf+ seisoi hänen oikealla puolellaan; Asaf oli Berekjan poika, Berekja Simean, 40  tämä Mikaelin, tämä Baasejan, tämä Malkian, 41  tämä Etnin, tämä Serahin, tämä Adajan, 42  tämä Etanin, tämä Simman, tämä Simein, 43  tämä Jahatin, tämä Gersomin, tämä Leevin poika. 44  Heidän veljensä, Merarin+ jälkeläiset, olivat vasemmalla puolella; Etan,+ Kisin poika, Kisi oli Abdin poika, tämä Mallukin, 45  tämä Hasabjan, tämä Amasjan, tämä Hilkian, 46  tämä Amsin, tämä Banin, tämä Semerin, 47  tämä Mahlin, tämä Musin, tämä Merarin, tämä Leevin poika. 48  Heidän veljensä leeviläiset nimitettiin* huolehtimaan kaikesta palveluksesta pyhäkköteltassa, tosi Jumalan pyhäkössä.+ 49  Aaron ja hänen poikansa+ panivat uhrit savuamaan polttouhrialttarilla+ ja suitsutusalttarilla.+ Näin he täyttivät erittäin pyhiin asioihin liittyvät velvollisuudet toimittaakseen sovituksen Israelille,+ aivan niin kuin tosi Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt. 50  Nämä olivat Aaronin+ jälkeläiset: hänen poikansa Eleasar,+ tämän poika Pinehas, tämän poika Abisua, 51  tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 52  tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub,+ 53  tämän poika Sadok+ ja tämän poika Ahimaas. 54  Nämä olivat heidän asuinpaikkansa heidän leiriensä* mukaan heidän alueellaan: koska ensimmäinen arpa lankesi kehatilaisten sukuun kuuluville Aaronin jälkeläisille, 55  heille annettiin Juudan maasta Hebron+ ja sitä ympäröivät laidunmaat. 56  Kaupungin ulkopuolella olevat maa-alueet ja kylät oli kuitenkin annettu Jefunnen pojalle Kalebille.+ 57  Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit,*+ Hebron,+ sekä lisäksi Libna+ laidunmaineen, Jattir,+ Estemoa laidunmaineen,+ 58  Hilen laidunmaineen, Debir+ laidunmaineen, 59  Asan+ laidunmaineen ja Bet-Semes+ laidunmaineen 60  samoin kuin Benjaminin heimolta Geba+ laidunmaineen, Alemet laidunmaineen ja Anatot+ laidunmaineen. Heidän suvuillaan oli kaikkiaan 13 kaupunkia.+ 61  Lopuille kehatilaisille annettiin arvan perusteella 10 kaupunkia heimon suvulta, heimon toiselta puoliskolta, puolelta Manassea.+ 62  Gersomilaisille annettiin heidän sukujensa mukaisesti 13 kaupunkia Isaskarin heimolta, Asserin heimolta, Naftalin heimolta ja Manassen heimolta Basanista.+ 63  Merarilaisille annettiin arvan perusteella heidän sukujensa mukaisesti 12 kaupunkia Ruubenin heimolta, Gadin heimolta ja Sebulonin heimolta.+ 64  Israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen.+ 65  Lisäksi he antoivat arvan perusteella Juudan heimolta, Simeonin heimolta ja Benjaminin heimolta nimeltä mainitut kaupungit. 66  Jotkin kehatilaissuvut saivat alueekseen kaupunkeja Efraimin heimolta.+ 67  Heille annettiin turvakaupungit,* Sikem+ laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser+ laidunmaineen, 68  Jokmeam laidunmaineen, Bet-Horon+ laidunmaineen, 69  Aijalon+ laidunmaineen ja Gat-Rimmon+ laidunmaineen 70  sekä lopuille kehatilaissuvuille Manassen heimon toiselta puoliskolta Aner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. 71  Gersomilaisille annettiin Manassen heimon toisen puoliskon suvulta Golan+ laidunmaineen Basanista ja Astarot laidunmaineen;+ 72  Isaskarin heimolta Kedes laidunmaineen, Daberat+ laidunmaineen,+ 73  Ramot laidunmaineen ja Anem laidunmaineen; 74  Asserin heimolta Masal laidunmaineen, Abdon laidunmaineen,+ 75  Hukok laidunmaineen ja Rehob+ laidunmaineen; 76  Naftalin heimolta Kedes+ laidunmaineen Galileasta,+ Hammon laidunmaineen ja Kirjataim laidunmaineen. 77  Lopuille merarilaisille annettiin Sebulonin heimolta+ Rimmono laidunmaineen, Tabor laidunmaineen; 78  Ruubenin heimolta Jordanin seudulta Jerikon luota Jordanista itään Beser laidunmaineen erämaasta, Jahas+ laidunmaineen, 79  Kedemot+ laidunmaineen ja Mefaat laidunmaineen; 80  Gadin heimolta Ramot laidunmaineen Gileadista, Mahanaim+ laidunmaineen, 81  Hesbon+ laidunmaineen ja Jaser+ laidunmaineen.

Alaviitteet

Kirjaim. ”pojat”.
Jakeessa 1 Gersomista käytetään myös nimeä Gerson.
Tai ”jälkeläiset”.
Tai ”jälkeläiset”.
Kirjaim. ”olivat annettuja”.
Tai ”muurein ympäröityjen leiriensä”.
Tai mahd. ”turvakaupunki”, sopusoinnussa Jos 21:13:n kanssa.
Tai mahd. ”turvakaupunki”, sopusoinnussa Jos 21:21:n kanssa.