1. Aikakirja 1:1–54

  • Aadamista Abrahamiin (1–27)

  • Abrahamin jälkeläiset (28–37)

  • Edomilaiset sekä heidän kuninkaansa ja šeikkinsä (38–54)

1  Aadam,Set,+Enos,  Kenan,Mahalalel,+Jared,+  Hanok,+Metusalah,Lemek,+  Nooa,+Seem,+ Haam ja Jafet.+  Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal,+ Mesek+ ja Tiras.+  Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma.+  Javanin pojat olivat Elisaa, Tarsis, Kittim ja Rodanim.  Haamin pojat olivat Kuus,+ Misraim, Put ja Kanaan.+  Kuusin pojat olivat Seba,+ Havila, Sabta, Raema+ ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.+ 10  Kuusille syntyi Nimrod.+ Hän oli ensimmäinen, josta tuli mahtava maan päällä. 11  Misraimille syntyivät Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim (josta polveutuivat filistealaiset+) ja Kaftorim.+ 13  Kanaanille syntyivät esikoinen Sidon+ sekä Heet.+ 14  Kanaanista polveutuivat jebusilaiset,+ amorilaiset,+ girgasilaiset,+ 15  hivviläiset,+ arkiilaiset, siniläiset, 16  arvadilaiset,+ semarilaiset ja hamatilaiset. 17  Seemin pojat olivat Elam,+ Assur,+ Arpaksad, Lud ja Aramsekä* Us, Hul, Geter ja Mas.+ 18  Arpaksadista tuli Selahin+ isä ja Selahista Eberin isä. 19  Eber sai kaksi poikaa. Toisen nimi oli Peleg,*+ koska hänen elinaikanaan maa* jakautui, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20  Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,+ 21  Hadoram, Usal, Dikla, 22  Obal, Abimael, Saba, 23  Ofir,+ Havila+ ja Jobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 24  Seem,Arpaksad,Selah, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Abram eli Abraham.+ 28  Abrahamin pojat olivat Iisak+ ja Ismael.+ 29  Nämä ovat heidän jälkeläisensä: Ismaelin esikoinen Nebajot,+ sitten Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Nafis ja Kedema. Nämä olivat Ismaelin pojat. 32  Abrahamin sivuvaimon Keturan+ synnyttämät pojat olivat Simran, Joksan, Medan, Midian,+ Jisbak ja Suah.+ Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.+ 33  Midianin pojat olivat Efa,+ Efer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä. 34  Abrahamille syntyi Iisak.+ Iisakin pojat olivat Esau+ ja Israel.+ 35  Esaun pojat olivat Elifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah.+ 36  Elifasin pojat olivat Teman,+ Omar, Sefo, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek.+ 37  Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.+ 38  Seirin+ pojat olivat Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Disan.+ 39  Lotanin pojat olivat Hori ja Homam. Lotanin sisar oli Timna.+ 40  Sobalin pojat olivat Alvan, Manahat, Ebal, Sefoo ja Onam. Sibeonin pojat olivat Ajja ja Ana.+ 41  Anan poika oli* Dison. Disonin pojat olivat Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.+ 42  Eserin+ pojat olivat Bilhan, Saavan ja Akan. Disanin pojat olivat Us ja Aran.+ 43  Nämä ovat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa+ ennen kuin yksikään kuningas hallitsi israelilaisia:*+ Beorin poika Bela, jonka kaupungin nimi oli Dinhaba. 44  Kun Bela kuoli, Bosrasta+ olevan Serahin poika Jobab alkoi hallita hänen tilallaan. 45  Kun Jobab kuoli, temanilaisten maasta oleva Husam alkoi hallita hänen tilallaan. 46  Kun Husam kuoli, Bedadin poika Hadad, joka löi Midianin Moabin alueella, alkoi hallita hänen tilallaan. Hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 47  Kun Hadad kuoli, Masrekasta oleva Samla alkoi hallita hänen tilallaan. 48  Kun Samla kuoli, Rehobotista Virran varrelta oleva Saul alkoi hallita hänen tilallaan. 49  Kun Saul kuoli, Akborin poika Baal-Hanan alkoi hallita hänen tilallaan. 50  Kun Baal-Hanan kuoli, Hadad alkoi hallita hänen tilallaan. Hänen kaupunkinsa nimi oli Pau, ja hänen vaimonsa oli Mehetabel, Me-Sahabin tyttären Matredin tytär. 51  Lopulta Hadad kuoli. Edomin šeikkejä* olivat šeikki Timna, šeikki Alva, šeikki Jetet,+ 52  šeikki Oholibama, šeikki Ela, šeikki Pinon, 53  šeikki Kenas, šeikki Teman, šeikki Mibsar, 54  šeikki Magdiel, šeikki Iram. Nämä olivat Edomin šeikit.

Alaviitteet

Seuraavat ovat Aramin poikia. Ks. 1Mo 10:23.
Merk. ’jako’.
Tai ”maan väestö”.
Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”Israelin poikia”.
Ts. heimopäälliköitä.