Joosua 15:1–63

15  Ja Juudan poikien heimon arpaosa+ heidän sukujensa mukaan tuli olemaan Edomin+ rajaan asti, Sinin erämaa,+ Negevin+ eteläkärkeen.  Ja heidän etelärajansa tuli olemaan Suolameren päästä,+ lahdesta joka on kohti etelää.  Ja se suuntautui etelään Akrabbimin ylämäkeen*+ ja kulki yli Siniin+ ja nousi etelästä Kades-Barneaan+ ja kulki Hesroniin ja nousi Addariin ja kääntyi Karkaan.  Ja se kulki Asmoniin+ ja suuntautui Egyptin purolaaksoon,+ ja raja päättyi mereen. Tämä tuli olemaan heidän* etelärajansa.  Ja itärajana oli Suolameri Jordanin suulle* asti, ja pohjoiskulmauksessa rajana oli merenlahti Jordanin suulla.+  Ja raja nousi Bet-Hoglaan+ ja kulki Bet-Araban+ pohjoispuolelta, ja raja nousi Bohanin, Ruubenin pojan, kiveen.+  Ja raja nousi Debiriin Akorin alatasangolta+ ja kääntyi pohjoiseen päin Gilgaliin,+ joka on purolaakson eteläpuolella olevan Adummimin ylämäen edustalla, ja raja kulki En-Semesin+ vesiin, ja se päättyi En-Rogeliin.+  Ja raja nousi Hinnomin pojan laaksoon+ eteläiselle jebusilaisrinteelle,+ toisin sanoen Jerusalemiin,+ ja raja nousi sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnominlaaksoa* lännessä, Refaimin alatasangon+ pohjoislaidassa.  Ja raja merkittiin vuorenlaelta Neftoahin vesien lähteelle,+ ja se suuntautui Efroninvuoren kaupunkeihin, ja raja merkittiin Baalaan+ eli Kirjat-Jearimiin.+ 10  Ja raja kääntyi Baalasta länteen päin Seirinvuoreen ja kulki Jeariminvuoren pohjoisrinteeseen, nimittäin Kesaloniin, ja se laskeutui Bet-Semesiin+ ja kulki Timnaan.+ 11  Ja raja suuntautui Ekronin+ pohjoisrinteeseen, ja raja merkittiin Sikkeroniin, ja se kulki Baalanvuoreen ja suuntautui Jabneeliin, ja raja päättyi mereen. 12  Ja länsirajana oli Suurimeri+ ja sen rannikko. Tämä oli Juudan poikien raja yltympäri heidän sukujensa mukaan. 13  Ja Kalebille,+ Jefunnen pojalle, hän antoi osuuden Juudan poikien keskeltä, niin kuin Jehova oli Joosualle käskyn antanut, nimittäin Kirjat-Arban (tämä Arba oli Anakin isä) eli Hebronin.+ 14  Niin Kaleb ajoi sieltä pois kolme Anakin+ poikaa, nimittäin Sesain+ ja Ahimanin ja Talmain,+ jotka olivat syntyneet Anakille.*+ 15  Sen jälkeen hän lähti sieltä Debirin+ asukkaiden luo. (Debirin nimi oli muuten sitä ennen Kirjat-Sefer.)+ 16  Ja Kaleb sanoi sitten: ”Kuka ikinä lyö Kirjat-Seferin ja valloittaa sen, hänelle minä annan tyttäreni Aksan+ vaimoksi.” 17  Silloin Otniel,+ Kalebin veljen Kenasin poika,+ valloitti sen. Niin hän antoi hänelle tyttärensä Aksan+ vaimoksi. 18  Ja tapahtui, että kun tämä oli menossa kotiin, hän yllytti miestään pyytämään hänen isältään peltoa. Sitten hän taputti käsiään ollessaan aasin selässä.* Silloin Kaleb sanoi hänelle: ”Mitä tahdot?”+ 19  Niin hän sanoi: ”Anna toki minulle siunaus, sillä sinä olet minulle antanut maapalan etelästä, ja sinun täytyy antaa minulle Gullot-Maim*.” Niin hän antoi hänelle Ylä-Gullotin ja Ala-Gullotin.*+ 20  Tämä oli Juudan+ poikien heimon perintö+ heidän sukujensa mukaan. 21  Ja Juudan poikien heimon kaukaisimmiksi kaupungeiksi Edomin+ rajalle päin etelässä tulivat Kabseel+ ja Eder ja Jagur 22  ja Kina ja Dimona ja Adada 23  ja Kedes ja Hasor ja Jitnan, 24  Sif ja Telem+ ja Bealot 25  ja Hasor-Hadatta ja Kerijot-Hesron eli Hasor, 26  Amam ja Sema ja Molada+ 27  ja Hasar-Gadda ja Hesmon ja Bet-Pelet+ 28  ja Hasar-Sual+ ja Beerseba+ ja Bisjotja, 29  Baala+ ja Ijjim ja Esem+ 30  ja Eltolad ja Kesil ja Horma+ 31  ja Siklag+ ja Madmanna ja Sansanna 32  ja Lebaot ja Silhim ja Ain+ ja Rimmon;+ kaikkiaan kaksikymmentäyhdeksän kaupunkia sekä niiden asutusalueet. 33  Sefelassa+ olivat Estaol+ ja Sora+ ja Asna 34  ja Sanoah+ ja En-Gannim, Tappuah ja Enam, 35  Jarmut+ ja Adullam,+ Soko+ ja Aseka+ 36  ja Saaraim+ ja Aditaim ja Gedera ja Gederotaim; neljätoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 37  Senan ja Hadasa ja Migdal-Gad 38  ja Dilean ja Mispe ja Jokteel, 39  Lakis+ ja Boskat+ ja Eglon+ 40  ja Kabbon ja Lahmas ja Kitlis 41  ja Gederot, Bet-Dagon ja Naema ja Makkeda;+ kuusitoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 42  Libna+ ja Eter+ ja Asan 43  ja Jiftah ja Asna ja Nesib 44  ja Keila+ ja Aksib+ ja Maresa;+ yhdeksän kaupunkia ja niiden asutusalueet. 45  Ekron+ ja sen tytärkaupungit* ja sen asutusalueet. 46  Ekronista länteen päin kaikki, mikä on Asdodin puolella, ja niiden asutusalueet. 47  Asdod,+ sen tytärkaupungit ja sen asutusalueet, Gaza,+ sen tytärkaupungit ja sen asutusalueet aina Egyptin purolaaksoon asti, ja Suurimeri* ja siihen rajoittuva alue.+ 48  Ja vuoristossa Samir ja Jattir+ ja Soko 49  ja Danna ja Kirjat-Sanna eli Debir 50  ja Anab ja Estemo+ ja Anim 51  ja Gosen+ ja Holon ja Gilo;+ yksitoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 52  Arab ja Duma ja Esan 53  ja Janim ja Bet-Tappuah ja Afeka 54  ja Humta ja Kirjat-Arba eli Hebron+ ja Sior; yhdeksän kaupunkia ja niiden asutusalueet. 55  Maon,+ Karmel ja Sif+ ja Jutta 56  ja Jisreel ja Jokdeam ja Sanoah, 57  Kajin, Gibea ja Timna;+ kymmenen kaupunkia ja niiden asutusalueet. 58  Halhul, Bet-Suur ja Gedor 59  ja Maarat ja Bet-Anot ja Eltekon; kuusi kaupunkia ja niiden asutusalueet. 60  Kirjat-Baal+ eli Kirjat-Jearim+ ja Rabba; kaksi kaupunkia ja niiden asutusalueet. 61  Erämaassa Bet-Araba,+ Middin ja Sekaka 62  ja Nibsan ja Suolakaupunki ja En-Gedi;+ kuusi kaupunkia ja niiden asutusalueet. 63  Mutta jebusilaisia,+ jotka asuivat Jerusalemissa,+ Juudan pojat eivät kyenneet ajamaan pois,+ ja jebusilaiset asuvat yhä Jerusalemissa Juudan poikien kanssa vielä tänäkin päivänä.

Alaviitteet

Tai ”solaan”.
”heidän”, LXX; MSy: ”teidän [etelärajanne]”; Vg jättää pois.
Kirjm. ”päähän”.
”Hinnominlaaksoa”. Hepr. gē-Hin·nomʹ; LXXA(kreikk.): faʹrag·gos En·nomʹ; lat. Gehennom. Ks. liite 4C.
Ks. 4Mo 13:22, alav.
Tai: ”Sitten hän liukui alas (laskeutui) aasin selästä.”
Merk. ’vesialtaat (-maljat)’.
Tai ”ylemmän altaan ja alemman altaan”.
Kirjm. ”sen tyttäret”.
”Suurimeri”, Mreunah.LXXSyVg; M: ”rajameri”, ”rajana oleva meri”.