Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miten valita hyvä raamatunkäännös?

Miten valita hyvä raamatunkäännös?

 Miten valita hyvä raamatunkäännös?

RAAMATTU kirjoitettiin alun perin muinaisilla heprean, aramean ja kreikan kielillä. Siksi useimmat Raamatun lukijat joutuvat käyttämään jotain käännöstä.

Raamattu on nykyään maailman käännetyin kirja. Se on saatavilla kokonaan tai osittain yli 2400 kielellä. Joillakin kielillä on olemassa jopa kymmeniä raamatunkäännöksiä. Jos sinulla on valinnanvaraa omalla kielelläsi, haluat varmasti käyttää parasta mahdollista käännöstä.

Voidaksesi tehdä viisaan valinnan tarvitset vastauksen seuraaviin kysymyksiin: Millaisia raamatunkäännöksiä on saatavilla? Mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet? Miksi joidenkin käännösten suhteen tulisi olla varovainen?

Äärimmäisyydestä toiseen

Raamatunkäännökset vaihtelevat suuresti tyyliltään, mutta ne voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Toisessa ääripäässä ovat interlineaari- eli rivienväliset käännökset. Niissä on sekä alkukielinen teksti että kohdekielinen sanatarkka käännös.

Toista ääripäätä edustavat parafraasit eli mukaillut käännökset. Niiden kääntäjät esittävät Raamatun sanoman vapaasti, siten kuin he sen ymmärtävät, ja tavalla, jonka he uskovat vetoavan lukijoihin.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat käännökset, jotka yrittävät säilyttää tasapainon näiden kahden ääripään välillä. Ne pyrkivät välittämään alkukielisten ilmausten merkityksen ja sävyn sekä tekemään tekstistä helppolukuista.

 Ovatko sananmukaiset käännökset parhaita?

Ehdottoman sanatarkka käännös ei useinkaan välitä raamatunjakeen merkitystä parhaiten. Tähän on monia syitä, joista tarkastelemme nyt kahta.

1. Ei ole olemassa kahta kieliopiltaan, sanastoltaan ja lauserakenteeltaan täysin samanlaista kieltä. Heprean kielen professori S. R. Driver sanoo, että kielet ”eivät – – eroa toisistaan vain kieliopeiltaan ja kantasanoiltaan vaan myös – – tavassa, jolla ajatukset rakennetaan lauseeksi”. Erikieliset ihmiset ajattelevat eri tavoin. Driver jatkaa: ”Siksi lauseen eri kielissä saamat muodot eivät ole samoja.”

Koska yhdenkään kielen sanasto ja kielioppi eivät ole täsmälleen samanlaisia kuin Raamatun heprean ja kreikan, sanatarkka käännös olisi epäselvä tai voisi jopa välittää väärän ajatuksen. Seuraavassa muutama esimerkki.

Apostoli Paavali käytti efesolaisille osoittamassaan kirjeessä ilmausta, joka kuuluu rivienvälisen Kingdom Interlinear -käännöksen * mukaan kirjaimellisesti ”ihmisten (arpa)kuutiossa” (Efesolaisille 4:14). Tämä ilmaus viittaa toisten petkuttamiseen arpapelissä. Useimmissa kielissä kirjaimellinen käännös ei kuitenkaan ole ymmärrettävä, vaan merkitys välittyy selvemmin, kun se käännetään ”ihmisten juonitellessa”.

Kirjoittaessaan roomalaisille Paavali käytti kreikkalaista ilmausta, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”hengelle kiehuvaa” (Roomalaisille 12:11, Kingdom Interlinear). Kuulostaako tämä järkevältä sinun kielelläsi? Todellisuudessa tämä ilmaus tarkoittaa ’olla hengestä palava’.

Yhdessä kuuluisimmista puheistaan Jeesus käytti ilmausta, joka käännetään monissa kielissä: ”Autuaita ovat hengessä köyhät.” (Matteus 5:3.) Usein tällaisen kirjaimellisen käännöksen merkitys jää kuitenkin  hämäräksi. Joissakin tapauksissa sananmukainen käännös jopa viittaa siihen, että nämä ihmiset ovat mieleltään tasapainottomia tai heiltä puuttuu tarmoa ja tahdonvoimaa. Jeesus sitä vastoin halusi teroittaa, ettei ihmisten onnellisuus riipu fyysisten tarpeiden täyttämisestä vaan siitä, että he tunnustavat tarvitsevansa ohjausta Jumalalta (Luukas 6:20). Tämän ilmauksen merkitys välittyy täsmällisemmin, kun se käännetään esimerkiksi ”ne, jotka ovat tietoisia hengellisestä tarpeestaan” tai ”ne, jotka tietävät tarvitsevansa Jumalaa” (Matteus 5:3; The New Testament in Modern English).

2. Sanan tai ilmauksen merkitys voi vaihdella tekstiyhteyden mukaan. Esimerkiksi heprean sanalla, joka tarkoittaa tavallisesti ihmisen kättä, on useita muitakin merkityksiä. Tekstiyhteyden mukaan tämä sana voidaan kääntää muun muassa ”vallaksi”,  ”avokätisyydeksi” tai ”voimaksi” (2. Samuelin kirja 8:3; 1. Kuninkaiden kirja 10:13; Daniel 12:7). Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen englanninkielisessä laitoksessa tuo sana on käännetty yli 40 tavalla.

Koska tekstiyhteys voi vaikuttaa käännökseen, englanninkielisessä Uuden maailman käännöksessä noin 5500 kreikan sanaa on käännetty lähes 16000 englanninkielisellä ilmauksella ja noin 8500 heprean sanaa lähes 27000 englanninkielisellä ilmauksella. Miksi sanoja on käännetty näin monella eri tavalla? Käännöskomitean mielestä oli tärkeämpää välittää niiden oikea merkitys kussakin tekstiyhteydessä kuin kääntää ne kirjaimellisesti. Silti heprean ja kreikan sanat käännetään Uuden maailman käännöksessä kohdekielelle mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Raamatun kääntämisessä on selvästi kyse muustakin kuin siitä, että alkukielen sana käännetään aina samalla vastineella. Kääntäjien on harkittava tarkoin, millä sanoilla he voivat välittää alkukielen ajatukset täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Lisäksi heidän on muodostettava sanoista virkkeitä, jotka noudattavat kohdekielen kielioppia.

Entä vapaat käännökset?

Niin sanottujen Raamatun parafraasien eli mukailtujen käännösten kääntäjät ottavat vapauksia alkukielten suhteen. He joko lisäävät käännökseen sellaista, mitä alkukielinen teksti heidän mielestään voisi tarkoittaa, tai jättävät kääntämättä alkukielen aineksia. Parafraasit vetoavat ehkä helppolukuisuudellaan, mutta toisinaan juuri niiden vapaus hämärtää tai jopa muuttaa alkutekstin merkitystä.

Esimerkiksi eräässä parafraasissa Jeesuksen kuuluisa Isä meidän -rukous alkaa seuraavasti: ”Isämme taivaassa, paljasta, kuka olet.” (Matteus 6:9, The Message: The Bible in Contemporary Language.) Täsmällisemmän käännöksen mukaan Jeesuksen sanat kuuluvat: ”Meidän Isämme taivaissa, olkoon sinun nimesi pyhitetty.” Huomaa myös, miten Johanneksen 17:26 on käännetty joissakin Raamatuissa. Erään vapaan käännöksen mukaan Jeesus rukoili Isäänsä vangitsemistaan edeltävänä yönä seuraavin sanoin: ”Minä olen ilmaissut sinut heille.” (Uusi testamentti nykysuomeksi.) Alkutekstille uskollisemmassa käännöksessä Jeesuksen rukous kuuluu: ”Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi.” Huomaatko, miten jotkut kääntäjät ovat todellisuudessa salanneet sen, että Jumalalla on nimi, jota tulisi käyttää ja kunnioittaa?

Miksi tarvitaan varovaisuutta?

Jotkin vapaat käännökset hämärtävät alkutekstissä esitetyt moraalinormit. Esimerkiksi The Message: The Bible in Contemporary Language sanoo 1. Korinttilaiskirjeen 6:9, 10:ssä: ”Ettekö tajua, ettei näin pidä elää? Epäoikeudenmukaiset ihmiset, jotka eivät välitä Jumalasta, eivät pääse hänen valtakuntaansa. Ne jotka väärinkäyttävät toisia, väärinkäyttävät seksiä, väärinkäyttävät maata ja kaikkea siinä olevaa, eivät ole kelvollisia Jumalan valtakunnan kansalaisiksi.”

Vertaa tätä käännöstä täsmällisempään Uuden maailman käännökseen: ”Mitä! Ettekö tiedä, etteivät epävanhurskaat peri  Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät luonnottomia tarkoituksia varten pidetyt miehet, eivät miehet, jotka makaavat miesten kanssa, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juopot, eivät herjaajat eivätkä kiristäjät peri Jumalan valtakuntaa.” Kuten näemme, vapaassa käännöksessä ei edes mainita niitä nimenomaisia piirteitä, jotka apostoli Paavalin mukaan kuuluvat kartettavaan käytökseen.

Kääntäjään voivat vaikuttaa myös oppikysymyksiin liittyvät ennakkokäsitykset. Esimerkiksi Uusi testamentti nykysuomeksi kääntää Jeesuksen seuraajilleen osoittamat sanat näin: ”Menkää sisälle ahtaasta portista. Monet kyllä menevät avarasta portista ja kulkevat leveää tietä, mutta se vie helvettiin.” (Matteus 7:13.) Kääntäjät ovat käyttäneet sanaa ”helvetti”, vaikka Matteus puhuu selvästi ”tuhosta”. Miksi he ovat tehneet niin? Todennäköisesti he ovat halunneet tukea sitä ajatusta, että pahoja kidutetaan ikuisesti sen sijaan että heidät tuhottaisiin. *

Millainen on paras käännös?

Raamattu kirjoitettiin tavallisten ihmisten – maanviljelijöiden, paimenten ja kalastajien – jokapäiväisellä kielellä (Nehemia 8:8, 12; Apostolien teot 4:13). Niinpä hyvä käännös auttaa vilpittömiä ihmisiä ymmärtämään Raamatun sanomaa, olipa heidän taustansa mikä tahansa. Hyvä käännös täyttää myös seuraavat kriteerit:

◗ Se välittää täsmällisesti alkuperäisen, Jumalan henkeyttämän sanoman (2. Timoteukselle 3:16).

◗ Se kääntää sanojen merkityksen kohdekielelle kirjaimellisesti, kun alkutekstin sanamuoto ja rakenne sen sallivat.

◗ Se välittää sanan tai ilmauksen oikean merkityksen, kun alkutekstin kääntäminen kirjaimellisesti vääristäisi tai hämärtäisi sen.

◗ Siinä käytetään luonnollista, helppotajuista kieltä, joka tekee lukemisesta miellyttävää.

Onko tällaista käännöstä saatavilla? Miljoonat tämän lehden lukijat käyttävät mieluiten Uuden maailman käännöstä. Miksi? He ovat samaa mieltä tämän raamatunkäännöksen käännöskomitean kanssa, joka totesi ensimmäisen englanninkielisen laitoksen esipuheessa: ”Käännöksemme ei ole Raamatun parafraasi. Olemme kauttaaltaan pyrkineet kääntämään mahdollisimman kirjaimellisesti, kun nykyenglanti sen sallii ja kun kirjaimellinen käännös ei kömpelyyden vuoksi kätke ajatusta.”

Uuden maailman käännöstä on painettu kokonaan tai osittain useammalla kuin 60 kielellä kaikkiaan yli 145 miljoonaa kappaletta! Se on käännetty myös suomeksi. Voit saada sen Jehovan todistajilta ja ottaa itse selvää tämän täsmällisen käännöksen eduista.

Vilpittömät Raamatun tutkijat haluavat ymmärtää Jumalan henkeyttämän sanoman ja toimia sen mukaan. Jos sinä olet tällainen ihminen, tarvitset – ja ansaitset – täsmällisen raamatunkäännöksen.

[Alaviitteet]

^ kpl 13 Rivienvälisessä käännöksessä lukija näkee alkutekstin ohella jokaisen sanan kirjaimellisen käännöksen.

^ kpl 25 Raamattu opettaa, että kun kuolemme, palaamme tomuun, sielu kuolee eikä meillä enää ole ajatuksia eikä tunteita (1. Mooseksen kirja 3:19; Saarnaaja 9:5, 6; Hesekiel 18:4). Se ei opeta missään kohdin, että pahojen sieluja kidutettaisiin ikuisesti tulisessa helvetissä.

[Huomioteksti s. 21]

Raamatun parafraasit vetoavat ehkä helppolukuisuudellaan, mutta toisinaan juuri niiden vapaus hämärtää tai muuttaa alkutekstin merkitystä.

[Huomioteksti s. 22]

Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöstä on painettu kokonaan tai osittain useammalla kuin 60 kielellä kaikkiaan yli 145 miljoonaa kappaletta.

[Tekstiruutu/Kuva s. 20]

ERÄS VANHA PARAFRAASI

Raamatun parafraasit eli vapaat käännökset eivät ole mikään uusi keksintö. Juutalaiset laativat muinoin Raamatusta väljiä mukaelmia, joita kutsutaan nykyään aramealaisiksi targumeiksi. Vaikka ne eivät olekaan tarkkoja käännöksiä, ne paljastavat, miten juutalaiset ymmärsivät tietyt kohdat, ja auttavat kääntäjiä selvittämään joidenkin vaikeiden osuuksien merkityksen. Esimerkiksi Jobin 38:7:ssä ”Jumalan poikien” selitetään tarkoittavan ”enkelijoukkoja”. 1. Mooseksen kirjan 10:9:ssä targumit osoittavat, että siihen heprealaiseen prepositioon, jota käytetään kuvailtaessa Nimrodia, sisältyy kielteinen merkitys ’vastaan’ tai ’vastustamassa’ eikä vain neutraali merkitys ’edessä’. Näitä parafraaseja käytettiin Raamatun tekstin rinnalla, mutta niitä ei ollut tarkoitettu korvaamaan itse Raamattua.

[Kuva]

JOB 38:1–15, OTE VUONNA 1657 VALMISTUNEESTA WALTONIN ”BIBLIA POLYGLOTTASTA”

Hepreankielistä Raamatun tekstiä (ohessa latinankielinen rivienvälinen käännös)

Vastaava teksti aramealaisessa targumissa

[Kuva s. 19]

EFESOLAISILLE 4:14, OTE RIVIENVÄLISESTÄ KÄÄNNÖKSESTÄ (”THE KINGDOM INTERLINEAR TRANSLATION OF THE GREEK SCRIPTURES”)

Vasemmalla palstalla sananmukainen käännös; oikealla palstalla käännös, joka välittää merkityksen

[Kuvan lähdemerkintä s. 18]

Tausta: Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem