Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi monet hyväksyvät kehitysopin?

Miksi monet hyväksyvät kehitysopin?

 15. luku

Miksi monet hyväksyvät kehitysopin?

1, 2. Mainitse yksi syy siihen, miksi monet uskovat evoluutioon.

KUTEN olemme nähneet, luomisen puolesta on valtavasti todisteita. Miksi monet ihmiset sitten hylkäävät luomisen ja kannattavat evoluutiota? Yksi syy siihen on kouluopetus. Luonnontieteen oppikirjat korostavat lähes aina kehitysopillista näkökulmaa. Oppilaille esitetään harvoin, jos koskaan, vastakkaisia todisteita. Itse asiassa evoluution vastaisia todisteita ei yleensä päästetä koulukirjoihin.

2 American Laboratory -aikakauslehdessä muuan biokemisti kirjoitti seuraavasti lastensa kouluopetuksesta: ”Lapselle ei esitetä evoluutiota teoriana. Jo toisella luokalla tieteellisissä teksteissä esitetään ovelia lausuntoja (olen huomannut sen lasteni oppikirjoista). Evoluutio esitetään todellisuutena eikä käsitteenä, jota voi epäillä. Koulujärjestelmä siis pakottaa auktoriteettinsa  painolla uskomaan [siihen].” Evoluution opettamisesta ylemmillä luokilla hän sanoo: ”Oppilaan ei sallita pitää kiinni omista näkemyksistään eikä esittää niitä: jos oppilas tekee niin, hän joutuu opettajan pilkan ja kritiikin kohteeksi. Usein oppilas vaarantaa korkeakouluun pääsynsä, koska hänen näkemyksensä eivät ole ’oikeita’, ja arvosanaa alennetaan.”1

3. Miten jotkut saadaan hyväksymään kehitysteoria?

3 Kehitysopilliset näkemykset eivät ole tunkeutuneet ainoastaan kouluihin vaan kaikille luonnontieteen aloille ja muillekin alueille, esimerkiksi historiaan ja filosofiaan. Kirjat, lehtiartikkelit, elokuvat ja televisio-ohjelmat pitävät sitä todistettuna tosiasiana. Saamme usein kuulla tai lukea muun muassa seuraavia fraaseja: ’Kun ihminen kehittyi alemmista eläimistä’ tai: ’Kun elämä miljoonia vuosia sitten kehittyi merissä.’ Näin ihmiset saadaan pitämään evoluutiota tosiasiana ja päinvastaiset todisteet jäävät huomaamatta.

Auktoriteetin merkitys

4. Miten auktoriteettiasemaa käytetään evoluution tukena?

4 Kun johtavat kasvattajat ja tiedemiehet vakuuttavat, että evoluutio on tosiasia, ja vihjaavat, että vain tietämättömät kieltäytyvät uskomasta siihen, niin kuinka moni maallikko asettuu vastustamaan heitä? Heidän auktoriteettinsa asettaminen evoluution tueksi on suuri syy siihen, että erittäin monet hyväksyvät sen.

5. a) Mikä esimerkki osoittaa, miten tiedemiehet usein käyttävät arvovaltaansa? b) Miksi sellaiset väitteet ovat vääriä?

5 Tyypillinen esimerkki näkemyksistä, joilla maallikot usein saadaan vaikenemaan, on seuraava Richard Dawkinsin väite: ”Kaikki käytettävissä olevat asiaan liittyvät todisteet tukevat nyt Darwinin teoriaa, eikä yksikään merkittävä nykyajan biologi epäile sen paikkansapitävyyttä.”2 Mutta onko asia todella näin? Ei suinkaan. Asiaan perehtyvälle paljastuu pian, että monet tiedemiehet, joiden joukossa on myös ’merkittäviä nykyajan biologeja’, epäilevät evoluutiota, eivätkä he kaikki edes usko siihen.3 Heidän mielestään luomista puoltavat todisteet ovat paljon voimakkaampia. Ne ylimalkaiset lausunnot,  jollaisia Dawkins ja muut ovat esittäneet, eivät siis pidä paikkaansa. Mutta ne ovat tyyppiesimerkkejä siitä, miten tällaisella kielenkäytöllä pyritään vaientamaan vastakkaiset mielipiteet. Muuan tarkkailija kiinnitti tähän huomiota New Scientist -tiedelehdessä: ”Onko Richard Dawkinsin usko evoluution todisteisiin niin vähäinen, että hänen täytyy tehdä summittaisia yleistyksiä torjuakseen käsitystensä vastustajat?”4

6. Miten kehitysteoriaan liittyvä ahdasmielisyys on vastoin yleisesti tunnustettua tieteellistä metodia?

6 Evolutionistit Luria, Gould ja Singer esittävät samalla tavoin kirjassaan A View of Life, että ”evoluutio on tosiasia”, ja väittävät sitten: ”Voisimme yhtä hyvin epäillä sitä, että maapallo kiertää aurinkoa, tai sitä, että vedystä ja hapesta syntyy vettä.”5 Kirjassa sanotaan myös, että evoluutio on yhtä vankka tosiasia kuin painovoiman olemassaolo. Mutta se, että maa kiertää aurinkoa, että vedystä ja hapesta syntyy vettä ja että painovoima on olemassa, voidaan todistaa kokeellisesti. Evoluutiota ei kuitenkaan voida todistaa kokeellisesti.  Samaiset kehitysopin kannattajat myöntävätkin, että ”evoluutioteorioista käydään kiivasta keskustelua”.6 Mutta käydäänkö yhä kiivaita keskusteluja siitä, kiertääkö maa aurinkoa, syntyykö vedystä ja hapesta vettä ja onko painovoimaa olemassa? Ei käydä. Miten perusteltua on siis väittää, että evoluutio on yhtä vankka tosiasia kuin nämä seikat ovat?

7. Miksi tiedemiehet eivät aina perusta johtopäätöksiään tosiasioihin?

7 David Pilbeam osoittaa John Readerin kirjan Missing Links esipuheessa, että tiedemiehet eivät aina perusta johtopäätöksiään tosiasioihin. Yksi syy siihen on Pilbeamin mukaan se, että tiedemiehet ”ovat myös ihmisiä ja – – panokset ovat korkeat, sillä tarjolla on loistavia palkintoja maineen ja julkisuuden muodossa”. Kirjassa myönnetään evoluution olevan ”tiedettä, jonka käyttövoimana on ihmisten kunnianhimo, ja sen vuoksi [se on] altis ennakkokäsityksille”. Esimerkkinä kirjassa mainitaan: ”Kun jokin ennakkokäsitys otetaan – – niin innostuneesti vastaan ja sitä vaalitaan niinkin pitkään kuin Piltdownin ihmisen tapauksessa, paljastuu, että tiede on huolestuttavan taipuvainen uskomaan asioihin ennen niiden tutkimista.” Kirjailija lisää: ”Nykyiset [kehitysopin kannattajat] voivat aivan yhtä hyvin pitää kiinni virheellisistä tiedoista, jotka tukevat heidän ennakkokäsityksiään, kuin aiemmatkin tutkijat – – [jotka] hylkäsivät objektiiviset arvioinnit niiden käsitysten eduksi, joihin he halusivat uskoa.”7 Koska jotkut tiedemiehet ovat siis asennoituneet kannattamaan evoluutiota ja koska he haluavat edetä urallaan, he eivät tunnusta erehtymisen mahdollisuutta. Sen sijaan he pyrkivät pikemminkin todistamaan oikeiksi ennakkokäsityksiään kuin myöntävät mahdollisesti vahingollisia tosiasioita.

8. Miksi W. R. Thompson valitti joukkokääntymystä evoluutioon uskomiseen?

8 W. R. Thompson, joka on kirjoittanut esipuheen Darwinin Lajien synnyn englanninkieliseen satavuotispainokseen, pani merkille tämän epätieteellisen asenteen ja pahoitteli sitä. Thompson toteaa: ”Jos perusteet eivät kestä tarkastelua, niille ei tulisi antaa hyväksymystä, ja hatarien todisteiden perusteella tapahtuvaa joukkokääntymystä  täytyy pitää valitettavana.” Hän jatkaa: ”Ne tosiasiat ja tulkinnat, joihin Darwin nojautui, eivät enää ole vakuuttavia. Pitkäaikaiset perinnöllisyyttä ja muuntelua koskevat tutkimukset ovat kalvaneet darvinistisia näkemyksiä.”8

9. Mitä Thompson sanoo tiedemiehistä, jotka tukahduttivat evoluutioon kohdistetun arvostelun?

9 Thompson huomauttaa myös: ”Lajien synnyn menestyksen pitkäaikainen ja valitettava vaikutus oli se, että biologit tottuivat laatimaan teorioita, joita oli mahdoton todistaa oikeiksi. – – Darvinismin menestystä seurasi tieteellisen nuhteettomuuden heikkeneminen.” Lopuksi Thompson sanoo: ”Tällainen tilanne, jossa tieteenharjoittajat järjestäytyvät puolustamaan oppia, jota he eivät pysty tieteellisesti määrittelemään ja vielä vähemmän näyttämään toteen tieteen edellyttämällä täsmällisyydellä ja jossa he yrittävät säilyttää sen uskottavuuden yleisön silmissä tukahduttamalla arvostelun ja jättämällä vastaväitteet huomioon ottamatta, on tieteessä luonnoton ja epämiellyttävä.”9

10. Miksi monet tiedemiehet pitävät evoluutiota ”tosiasiana”?

10 Samoin antropologian professori Anthony Ostric arvosteli muita antropologeja siitä, että nämä olivat julistaneet ihmisen polveutumisen apinankaltaisista eliöistä ”tosiasiaksi”. Hän sanoi, että ”parhaimmillaankin se on vain olettamus eikä sellaisenakaan kovin hyvin perusteltu”. Hänen mukaansa ”ei ole mitään todisteita siitä, ettei ihminen olisi pysynyt jotakuinkin samanlaisena siitä saakka, kun hänen ilmaantumisestaan tavataan ensimmäiset todisteet”. Tämä antropologi sanoi, että melkoinen joukko asiantuntijoita on liittynyt evoluution kannattajien kuoroon ”sen pelosta, ettei heitä pidettäisi vakavasti otettavina oppineina tai että heidät torjuttaisiin huomattavissa akateemisissa piireissä”.10 Hoylen ja Wickramasinghen mielipide asiasta on tämä: ”Ihmisen on uskottava noihin käsityksiin tai hänet leimataan väistämättä harhaoppiseksi.”11 Muun muassa tämän vuoksi monet tiedemiehet ovat olleet haluttomia tutkimaan luomiskäsitystä ennakkoluulottomasti. Amerikkalaiselle Hospital Practice -lehdelle lähetetyssä kirjeessä huomautettiinkin: ”Tiede on aina ylpeillyt objektiivisuudellaan,  mutta pelkäänpä, että meistä tiedemiehistä on nopeasti tulossa sen saman ennakkoluuloisen, ahdasmielisen ajattelun uhreja, jota me olemme niin kauan kammonneet.”12

Uskonnon epäonnistuminen

11. Miten uskonnon epäonnistuminen on vaikuttanut evoluution hyväksymiseen?

11 Yksi syy evoluution hyväksymiseen on myös valtauskontojen epäonnistuminen sekä opeissaan että teoissaan ja se, etteivät ne ole antaneet Raamatun luomiskertomuksesta oikeata kuvaa. Asioita seuraavat ihmiset ovat varsin hyvin perillä uskonnon historialle tunnusomaisesta ulkokultaisuudesta, sorrosta ja inkvisitiosta. He ovat nähneet pappien tukevan säälimättömiä diktaattoreja. He tietävät, että samaan uskontoon kuuluvat ihmiset ovat tappaneet miljoonittain toisiaan sodissa, joissa papisto on kummallakin puolella antanut siunauksensa omilleen. Sen vuoksi he eivät näe mitään syytä perehtyä Jumalaan, jota noiden uskontojen oletetaan edustavan. Myös mielettömät ja epäraamatulliset opit edistävät tätä vieraantumista. Muiden muassa ajatus ikuisesta kidutuksesta, siitä että Jumala paahtaisi ihmisiä kirjaimellisessa helvetintulessa  ikuisesti, on vastenmielinen ajatteleville ihmisille.

12. Mitä maailman uskontojen epäonnistuminen itse asiassa osoittaa?

12 Mutta eivät ainoastaan ajattelevat ihmiset pidä tällaisia uskonnollisia opetuksia ja tekoja vastenmielisinä, sillä Raamattu osoittaa niiden olevan vastenmielisiä myös Jumalalle. Raamattu paljastaakin avoimesti eräitten uskonnollisten johtajien ulkokultaisuuden. Se sanoo heistä esimerkiksi: ”Tekin tosin ulkonaisesti näytätte ihmisistä vanhurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.” (Matteus 23:28) Jeesus sanoi tavallisille ihmisille, että heidän pappinsa olivat ”sokeita oppaita”, jotka eivät opettaneet Jumalalta saatua tietoa, vaan päinvastoin ”ihmisten käskyjä oppeina”. (Matteus 15:9, 14) Raamattu tuomitsee myös sellaiset uskonnonharjoittajat, jotka ”julistavat julkisesti tuntevansa Jumalan, mutta [jotka] teoillaan – – kieltäytyvät tunnustamasta häntä”. (Tiitus 1:16) Väitteistään huolimatta sellaiset uskonnot, jotka ovat tukeneet tai suvainneet ulkokultaisuutta ja verenvuodatusta, eivät siis ole lähtöisin Jumalasta, eivätkä ne edusta häntä. Niitä sanotaan sen sijaan ”vääriksi profeetoiksi” ja verrataan puihin, jotka tuottavat ”pahaa hedelmää”. – Matteus 7:15–20; Johannes 8:44; 13:35; 1. Johannes 3:10–12.

13. Millainen ohjauksen puute on ilmeinen uskonnoissa?

13 Monet uskonnot ovat myös antaneet periksi kehitysteorialle, joten ne eivät tarjoa jäsenilleen mitään vaihtoehtoa. Esimerkiksi eräs katolinen hakuteos toteaa: ”Yleinen evoluutio, jopa ihmisruumista koskevana, näyttää todennäköisimmältä tieteelliseltä elämän synnyn selitykseltä.”13 Eräässä Vatikaanissa pidetyssä kokouksessa 12 tiedemiestä, jotka edustivat katolisen kirkon korkeinta tieteellistä elintä, päätyivät seuraavaan johtopäätökseen: ”Olemme vakuuttuneita siitä, että runsaat todisteet osoittavat kehitysteorian soveltuvan ihmiseen ja muihin kädellisiin sen vakavammitta kiistoitta.”14 Kun kehitysoppi saa uskonnolta tällaista tukea, niin onko todennäköistä, että asiaan perehtymättömät kirkkojen jäsenet panisivat vastaan, vaikka ”runsaat todisteet” eivät todellisuudessa tuekaan evoluutiota vaan sitä vastoin puoltavat luomista?

14. Miten väärän uskonnon synnyttämä tyhjiö usein täyttyy?

14 Näin syntynyt tyhjiö täyttyy usein agnostisismilla ja  ateismilla. Ihmiset hylkäävät uskon Jumalaan ja hyväksyvät vaihtoehdoksi evoluution. Eräissä maissa valtio nykyään jopa virallisesti tukee evoluutioon perustuvaa ateismia. Tällaisesta epäuskosta ovat suurelta osin vastuussa maailman uskonnot.

15. Mitkä muut väärät uskonnolliset käsitykset heikentävät uskoa Jumalaan ja Raamattuun?

15 Jotkin uskonnolliset opetukset saavat ihmiset myös ajattelemaan, että Raamattu opettaa sellaista, mikä on ristiriidassa tieteellisten tosiasioiden kanssa, joten he hylkäävät Raamatun Jumalan. Kuten jo eräässä aiemmassa luvussa havaitsimme, jotkut esimerkiksi väittävät virheellisesti Raamatun opettavan, että maapallo luotiin kuudessa kirjaimellisessa 24-tuntisessa päivässä ja että se on vasta 6000 vuoden ikäinen. Mutta Raamattu ei opeta näin.

’Ihminen ei usko ennen kuin näkee’

16. Miksi jotkut hylkäävät ajatuksen Luojasta?

16 Jotkut hylkäävät vilpittömästi ajatuksen Luojasta, koska heidän mielestään ’ihminen ei usko ennen kuin näkee’. Jos jotakin ei voida nähdä tai mitata jollakin tavoin, niin he saattavat ajatella, ettei sitä ole olemassa. Tosin he myöntävät monien sellaisten jokapäiväisten asioiden olemassaolon, joita ei voi nähdä, esimerkiksi sähkön, magnetismin, radioaaltojen ja painovoiman olemassaolon. Tämä ei kuitenkaan muuta heidän näkemystään, koska kaikki nämä asiat voidaan mitata tai aistia jollakin muulla luonnollisella tavalla. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään luonnollista tapaa nähdä tai mitata Luojaa eli Jumalaa.

17, 18. a) Mitä sellaisia todisteita voimme nähdä, jotka vahvistavat näkymättömän Luojan olemassaolon? b) Miksi meidän ei pitäisi odottaa näkevämme Jumalaa?

17 Kuten olemme edellisistä luvuista nähneet, meillä on kuitenkin hyvät syyt uskoa näkymättömän Luojan olemassaoloon, koska me voimme nähdä todisteet, hänen kättensä töiden aineelliset tulokset. Me näemme ne atomin rakenteen teknisessä täydellisyydessä ja monimutkaisuudessa, suurenmoisen järjestyksellisessä kaikkeudessa, ainutlaatuisessa Maa-planeetassa, eliöiden hämmästyttävässä rakenteessa ja ihmisen kunnioitustaherättävissä aivoissa. Nämä ovat seurauksia, joilla täytyy olla riittävän pätevä  syy, joka selittää niiden olemassaolon. Materialistitkin hyväksyvät tämän syyn ja seurauksen lain kaikissa muissa asioissa. Miksei siis myös aineellisessa kaikkeudessa?

18 Raamatun yksinkertainen perustelu esittää asian parhaiten: ”Siitä lähtien kun Jumala loi maailman, hänen näkymätön olemuksensa, hänen ikuinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat olleet nähtävissä. Ihmiset voivat nähdä ne tarkkailemalla sitä mitä hän on tehnyt.” (Roomalaisille 1:20, Uusi testamentti nykysuomeksi) Toisin sanoen Raamatun ajatus etenee seurauksesta syyhyn. Näkyvä luomakunta, kaikki se kunnioitusta herättävä, ”mitä hän on tehnyt”, on silminnähtävä seuraus, jolla täytyy olla jokin ymmärrettävä syy. Tuo näkymätön syy eli aiheuttaja on Jumala. Koko kaikkeuden Tekijänä Luojalla on myös epäilemättä niin valtavasti energiaa, että lihaa ja verta olevien ihmisten ei pitäisi odottaa näkevänsä Jumalaa ja säilyvänsä silti hengissä. Raamattu sanookin: ”Ei kukaan, joka näkee [Jumalan], jää eloon.” – 2. Mooseksen kirja 33:20.

Vielä yksi painava syy epäuskoon

19. Mikä on vielä yksi painava syy siihen, että monet hyväksyvät kehitysteorian?

19 On vielä yksi painava syy, jonka vuoksi monet ihmiset hylkäävät Jumalaan uskomisen ja hyväksyvät kehitysteorian. Se on maailmassa koettavat kärsimykset. Vuosisatojen ajan on esiintynyt hyvin paljon epäoikeudenmukaisuutta, sortoa, rikollisuutta, sotia, sairauksia ja kuolemaa. Monet ihmiset eivät ymmärrä, miksi kaikki nämä koettelemukset ovat kohdanneet ihmisperhettä. Heidän mielestään kaikkivaltias Luoja ei olisi sallinut niitä. Koska olosuhteet nyt kuitenkin ovat sellaisia kuin ne ovat, heistä tuntuu, ettei Jumalaa voi olla olemassa. Kun heille sitten esitetään kehitysteoriaa, he hyväksyvät sen ainoana mahdollisuutena perehtymättä useinkaan asiaan sen kummemmin.

20. Mitkä kysymykset kaipaavat vastausta?

20 Miksi kaikkivaltias Luoja sitten sallisi näin paljon kärsimyksiä? Jatkuuko tilanne ikuisesti tällaisena? Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat meitä vuorostaan ymmärtämään, mistä pohjimmiltaan johtuu, että kehitysteoria on saavuttanut niin suuren suosion meidän aikanamme.

[Tutkistelukysymykset]

[Huomioteksti s. 179]

Oppilaille esitetään harvoin vastakkaisia todisteita

[Huomioteksti s. 180]

Kehitysteorian opettaminen on tunkeutunut luonnontieteisiin ja muille alueille

[Huomioteksti s. 180]

Monet kasvattajat ja tiedemiehet sanovat tai vihjaavat, että vain tietämättömät eivät usko evoluutioon

[Huomioteksti s. 182]

”[Evoluutiota tutkiva] tiede on huolestuttavan taipuvainen uskomaan asioihin ennen niiden tutkimista”

[Huomioteksti s. 182]

”Ne tosiasiat ja tulkinnat, joihin Darwin nojautui, eivät enää ole vakuuttavia”

[Huomioteksti s. 183]

’Arvostelun tukahduttaminen – – on tieteessä luonnotonta ja epämiellyttävää’

[Huomioteksti s. 185]

Väärien uskonnollisten käsitysten synnyttämä tyhjiö johtaa usein evoluution hyväksymiseen

[Huomioteksti s. 187]

Kärsimysten esiintymisen vuoksi monet hylkäävät Jumalaan uskomisen ja hyväksyvät evoluution

[Kuvat s. 181]

Käydäänkö yhä kiivaita keskusteluja siitä, kiertääkö maa aurinkoa, syntyykö vedystä ja hapesta vettä ja onko painovoimaa olemassa?

Kiertorata

Vesi

Painovoima

[Kuva s. 184]

Pappien sodissa omilleen suoma tuki, suvaitsemattomuus ja väärät opetukset, esimerkiksi helvetintulioppi, ovat vieraannuttaneet monia uskonnosta

[Kuvat s. 186]

Luojan olemassaolon todistaa ”se, mikä on tehty”