”Jumalan sana on elävä.” (HEPR. 4:12)

LAULUT: 37, 116

1. a) Millaisen tehtävän Jumala antoi Aadamille? b) Miten Jumalan palvelijat ovat käyttäneet kielen lahjaansa siitä lähtien?

JEHOVA JUMALA lahjoitti luomuksilleen kyvyn kommunikoida. Hän asetti Aadamin asumaan puutarhakotiin ja uskoi tälle tehtävän, johon sisältyi kielen käyttö: Aadamin piti antaa eläimille nimet. Ensimmäinen ihminen käytti luovuuttaan ja älyään keksiessään sopivan nimen kullekin eläimelle. (1. Moos. 2:19, 20.) Siitä lähtien Jumalan palvelijat ovat käyttäneet puhekykyään Jumalan ylistämiseen ja hänen tahtonsa tunnetuksi tekemiseen. Yksi merkittävä tapa edistää puhdasta palvontaa kielen lahjaa käyttäen on viime aikoina ollut raamatunkäännöstyö.

2. a) Mitä periaatteita Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea on noudattanut työssään? b) Mitä tarkastelemme tässä artikkelissa?

2 Raamatunkäännöksiä on tuhansia, mutta ne eroavat toisistaan siinä, miten uskollisesti ne välittävät alkuperäisen tekstin sanoman. 1940-luvulla englanninkielisen Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea laati joitakin käännösperiaatteita, joita on noudatettu yli 130 kielellä. Näitä ovat: 1) Pyhittää Jumalan nimi palauttamalla se sille kuuluvaan asemaan Raamatussa. (Lue Matteuksen 6:9.) 2) Kääntää alkuperäinen henkeytetty sanoma kirjaimellisesti aina kun mahdollista, mutta  välittää oikea ajatus silloin, kun sanasanainen käännös vääristäisi merkityksen. 3) Käyttää helppotajuista kieltä, joka kannustaa lukemaan. * (Lue Nehemian 8:8, 12.) Tarkastelemme nyt, miten näitä periaatteita on noudatettu Uuden maailman käännöksessä – vuoden 2013 englanninkielisessä tarkistetussa laitoksessa ja muunkielisissä laitoksissa.

JUMALAN NIMELLE KUNNIAA

3, 4. a) Mitkä muinaiset käsikirjoitukset sisältävät Tetragrammin? b) Mitä monet raamatunkäännökset ovat tehneet Jumalan nimelle?

3 Muinaisten hepreankielisten Raamatun käsikirjoitusten, kuten Kuolleenmeren kirjakääröjen, tutkijat ovat hämmästyneitä siitä, kuinka usein Tetragrammi – Jumalan nimen neljä heprean kirjainta – esiintyy käsikirjoituksissa. Jumalan nimi on myös joissakin kreikkalaisen Septuagintan jäljennöksissä ajalta, joka ulottuu toiselta vuosisadalta eaa. aina ajanlaskumme ensimmäiselle vuosisadalle saakka.

4 Vaikka selvät todisteet puoltavat sitä, että Jumalan nimi kuuluu Raamattuun, monet käännökset ovat jättäneet tuon pyhän nimen kokonaan pois. Vain kaksi vuotta sen jälkeen, kun Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännös julkaistiin englanniksi vuonna 1950, julkisuuteen tuli vuoden 1901 American Standard Version -käännöksen tarkistettu laitos (Revised Standard Version). Tästä uudesta laitoksesta Jumalan nimi oli poistettu vastoin vuoden 1901 käännöksen toimittajien noudattamaa käytäntöä. Mikä oli syynä tähän? Käännöksen esipuheessa sanotaan: ”Nimen käyttö yhdestä ainoasta Jumalasta – – on täysin sopimatonta kristillisen kirkon yleismaailmalliselle uskolle.” Tämä loi mallin monille seuraaville sekä englanninkielisille että muunkielisille käännöksille.

5. Miksi on tärkeää säilyttää Jumalan nimi Raamatussa?

5 Miksi Jumalan nimen mukaan ottamisella tai pois jättämisellä on merkitystä? Taitava kääntäjä tietää, kuinka tärkeää on ymmärtää kirjan tekijän tarkoitusperät, koska sellainen tieto vaikuttaa moniin käännösratkaisuihin. Lukemattomat raamatunjakeet osoittavat Jumalan nimen ja sen pyhittämisen tärkeyden (2. Moos. 3:15; Ps. 83:18; 148:13; Jes. 42:8; 43:10; Joh. 17:6, 26; Apt. 15:14). Jehova Jumala on Raamatun tekijä, ja hän henkeytti sen kirjoittajat käyttämään hänen nimeään runsaasti. (Lue Hesekielin 38:23.) Koska nimi esiintyy tuhansia kertoja muinaisissa käsikirjoituksissa, sen pois jättäminen osoittaa epäkunnioitusta Raamatun tekijää kohtaan.

6. Miksi Jumalan nimi on palautettu kuuteen kohtaan tarkistetussa Uuden maailman käännöksessä?

6 Perusteet Jumalan nimen säilyttämiselle Raamatussa eivät ole heikentyneet vaan vahvistuneet. Uuden maailman käännöksen vuoden 2013 englanninkielisessä tarkistetussa laitoksessa nimi esiintyy 7 216 kertaa, eli siinä on 6 esiintymää enemmän kuin vuoden 1984 laitoksessa. Viisi näistä lisäyksistä ovat seuraavissa kohdissa: 1. Samuelin kirjan 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Nimi palautettiin näihin kohtiin ensisijaisesti siksi, että se esiintyy näissä jakeissa Kuolleenmeren kirjakääröissä, jotka ovat yli tuhat vuotta vanhempia kuin heprealainen masoreettinen teksti. Muinaisten käsikirjoitusten tarkempi tutkimus johti siihen, että nimi palautettiin myös Tuomarien 19:18:aan.

7, 8. Mikä tärkeä merkitys on nimellä, joka tarkoittaa ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’?

7 Jehovan nimi on tosi kristityille erittäin tärkeä. Uuden maailman käännöksen  vuoden 2013 englanninkielisessä tarkistetussa laitoksessa on liite, jossa on päivitettyä tietoa tästä nimestä. Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea ymmärtää, että nimi on heprean verbin ha·wahʹ kausatiivimuoto ja että tuo nimi merkitsee ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’. * Julkaisuissamme Jumalan nimen merkitys on aikaisemmin yhdistetty 2. Mooseksen kirjan 3:14:n sanoihin: ”Minä osoittaudun miksi osoittaudun.” Tämän vuoksi vuoden 1984 laitoksessa esitettiin nimen tarkoittavan sitä, että hän ’saattaa itsensä tulemaan lupausten Täyttäjäksi’. * Vuoden 2013 englanninkielisen tarkistetun laitoksen liitteessä A4 kuitenkin selitetään: ”Vaikka nimeen Jehova voikin siis sisältyä tämä ajatus, nimi ei kuitenkaan ilmaise pelkästään sitä, miksi hän itse päättää tulla. Siihen sisältyy myös se, miksi hän saattaa luomistekonsa – niin elolliset kuin elottomatkin – tulemaan toteuttaakseen tarkoituksensa.” (Ks. myös Jumalan sanan tutkimisopas s. 5.)

8 Jehova saattaa luomistekonsa tulemaan, miksi tahansa hän päättää. Nimensä merkityksen mukaisesti Jumala saattoi Nooan tulemaan arkin rakentajaksi, Besalelin taitavaksi käsityöläiseksi, Gideonin voittoisaksi soturiksi ja Paavalin kansakuntien apostoliksi. Jumalan nimi on siis hyvin merkityksellinen hänen palvelijoilleen. Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea ei siksi koskaan väheksyisi tuon nimen tärkeyttä jättämällä sen pois Raamatusta.

9. Miksi Raamatun kääntämistä monille kielille pidetään erittäin tärkeänä?

9 Uuden maailman käännöksen yli 130 erikielistä painosta kunnioittavat Jumalan nimeä sisällyttämällä sen niihin kohtiin, joihin se pyhässä tekstissä kuuluu. (Lue Malakian 3:16) Tämä on vastoin raamatunkäännösten yleistä suuntausta jättää Jumalan nimi pois ja korvata se esimerkiksi arvonimellä ”Herra” tai jollakin paikallisen jumalan nimellä. Siksi Jehovan todistajien hallintoelin pitää erittäin tärkeänä saattaa mahdollisimman monien ihmisten käsiin Raamatun, joka kunnioittaa Jumalan nimeä.

SELKEÄ, TÄSMÄLLINEN KÄÄNNÖS

10, 11. Mitä haasteita kohdattiin, kun Uuden maailman käännöstä käännettiin toisille kielille?

10 Raamatun pyhän tekstin kääntäminen kymmenille kielille toi esiin monia käännösongelmia. Menneisyydessä englanninkielinen Uuden maailman käännös noudatti joidenkin toisten englantilaisten Raamattujen mallia käyttämällä heprealaista ilmausta ”Šeol” joissakin jakeissa, kuten Saarnaajan 9:10:ssä. Tuo jae kuului: ”Ei ole työtä eikä suunnittelua eikä tietoa eikä viisautta Šeolissa, paikassa johon olet menossa.” Sanan ”Šeol” kääntäminen eri kielille oli kuitenkin ongelmallista, koska tuo ilmaus on suurimmalle osalle niiden lukijoista vieras, sitä ei löydy heidän sanakirjoistaan ja se kuulostaa maantieteelliseltä paikalta. Jotta sanan ”Šeol” ja sitä vastaavan kreikkalaisen sanan ”Haades” merkitys selkeytyisi, niiden tilalle hyväksyttiin täsmällinen käännösvastine ”hauta”.

11 Joissakin kielissä heprealaisen sanan neʹfeš ja kreikkalaisen sanan psy·khēʹ kääntäminen johdonmukaisesti sanaa ”sielu” vastaavalla ilmauksella aiheutti hämmennystä. Mistä syystä? Lukija saattoi saada sen vaikutelman, että sielu on ihmisen aineeton osa. Se heijastaisi väärää näkemystä, että kyseessä olisi jokin henkiosa, ei  ihminen itse. Tästä syystä sanat neʹfeš ja psy·khēʹ voidaan nyt kääntää tekstiyhteyden mukaan sopusoinnussa niiden merkitysten kanssa, jotka on jo tuotu esille Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen viitelaitoksen liitteissä. Näin tekstistä on pyritty tekemään helposti ymmärrettävää, ja alaviitteisiin on usein lisätty hyödyllisiä käännösvaihtoehtoja.

12. Mainitse joitakin muutoksia, joita tehtiin Uuden maailman käännöksen englanninkieliseen tarkistettuun laitokseen. (Ks. myös tämän lehden artikkeli Uuden maailman käännös – vuoden 2013 englanninkielinen tarkistettu laitos”.)

12 Kääntäjien lähettämät kysymykset kasvattivat tietoisuutta siitä, että samankaltaiset väärinkäsitykset olivat mahdollisia. Siksi syyskuussa 2007 hallintoelin hyväksyi ehdotuksen, että englanninkielinen teksti tarkistettaisiin. Tuhansia raamatunkääntäjiltä tulleita kysymyksiä käytiin läpi tarkistustyön aikana. Vanhentuneet englanninkieliset ilmaukset korvattiin ja tekstistä pyrittiin saamaan selkeää ja helppotajuista uhraamatta ilmausten tarkkuutta. Englanninkielistä tekstiä paransi se, että otettiin huomioon toisten kielten tekemät käännösratkaisut (Sananl. 27:17).

SUURTA ARVOSTUSTA

13. Millaisen vastaanoton vuoden 2013 tarkistettu laitos on saanut?

13 Millainen vaikutus tällä Uuden maailman käännöksen englanninkielisellä tarkistetulla laitoksella on ollut? Tuhansia kiitoskirjeitä on saapunut Jehovan todistajien maailmankeskukseen Brooklyniin. Erään sisaren kommentit heijastavat monien tunteita: ”Raamattu on aarrearkku, joka pursuaa arvokkaita jalokiviä. Kun selkeästi esitettyjä Jumalan sanoja lukee vuoden 2013 tarkistetusta laitoksesta, on kuin tutkisi jokaista jalokiveä erikseen ihaillen sen monia viisteitä, kirkkautta, väriä ja kauneutta. Se että Raamatun sanoma on välitetty yksinkertaisella kielellä, on auttanut minua tutustumaan paremmin Jehovaan. Hän on kuin isä, joka on kietonut käsivartensa ympärilleni ja lukee minulle rauhoittavia sanojaan.”

14, 15. Mitä ihmiset ajattelevat erikielisistä Uuden maailman käännöksen laitoksista?

14 Uuden maailman käännöksen englanninkielinen tarkistettu laitos ei ole ollut ainoa käännös, jolla on ollut tällainen vaikutus. Eräs Sofiassa Bulgariassa asuva iäkäs mies kommentoi bulgarialaista laitosta:  ”Olen lukenut Raamattua monien vuosien ajan, mutta en ole koskaan lukenut käännöstä, jota olisi yhtä helppo ymmärtää ja joka samalla tavoin koskettaisi sydäntä.” Kun eräs albanialainen sisar sai Uuden maailman käännöksen käsiinsä, hän sanoi: ”Miten kauniilta Jumalan sanat kuulostavatkaan albaniaksi! Kuinka hienoa onkaan, että Jehova puhuu meille meidän omalla kielellämme!”

15 Monissa maissa Raamatut ovat kalliita, ja niitä on vaikea hankkia, joten oma Raamattu on suuri siunaus. Raportti Ruandasta kertoo entisistä ajoista: ”Veljet pitivät tutkistelua monille ihmisille, jotka eivät edistyneet, koska heillä ei ollut omaa Raamattua. Heillä ei ollut varaa ostaa paikallisen kirkon käyttämää laitosta. Usein he eivät myöskään pystyneet ymmärtämään selvästi joidenkin jakeiden merkitystä, mikä hidasti heidän edistymistään.” Tilanne muuttui, kun Uuden maailman käännös julkaistiin heidän kielellään. Ruandalainen perhe, johon kuuluu neljä teini-ikäistä lasta, sanoi: ”Kiitämme todella Jehovaa ja uskollista ja ymmärtäväistä orjaa siitä, että he antoivat meille tämän Raamatun. Olemme hyvin köyhiä, ja meillä ei ollut rahaa hankkia Raamattuja kaikille perheemme jäsenille. Mutta nyt meillä on oma kappale jokaisella. Osoittaaksemme kiitollisuutemme Jehovalle luemme Raamattua perheenä joka päivä.”

16, 17. a) Mitä Jehova haluaa palvelijoidensa suhteen? b) Minkä pitäisi olla päätöksemme?

16 Aikanaan Uuden maailman käännöksen tarkistettu laitos tulee saataville yhä useammilla kielillä. Saatana yrittää estää tällaiset ponnistelut. Luotamme kuitenkin siihen, että Jehova haluaa kaikkien palvelijoidensa kuuntelevan häntä, kun hän puhuu heille selvällä ymmärrettävällä kielellä. (Lue Jesajan 30:21.) Tulee aika, jolloin ”maa on oleva täynnä Jehovan tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren” (Jes. 11:9).

17 Haluamme varmasti käyttää hyödyksi jokaista Jehovalta tulevaa lahjaa, myös tätä käännöstä, joka kunnioittaa hänen nimeään. Meidän on hyvä antaa hänen puhua meille joka päivä Sanansa välityksellä. Jumalan rajattomat kyvyt mahdollistavat sen, että hän voi kuunnella tarkkaavaisesti rukouksiamme. Tällainen kommunikaatio auttaa meitä tuntemaan Jehovan jopa entistä paremmin ja rakastamaan häntä yhä enemmän (Joh. 17:3).

”Kuinka hienoa onkaan, että Jehova puhuu meille meidän omalla kielellämme!”

^ kpl 2 Ks. tarkistettu Uuden maailman käännös (engl.) liite A1; Vartiotorni 1.5.2008 ”Miten valita hyvä raamatunkäännös?

^ kpl 7 Joissakin hakuteoksissa esitetään tämä näkemys, vaikka kaikki tutkijat eivät olekaan siitä samaa mieltä.

^ kpl 7 Ks. Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös, viitelaitos, liite 1A ”Jumalan nimi Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa”, s. 1620.