Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

Mbrɛ Yebotum Abɔ Nkɔmbɔ

Mbrɛ Yebotum Abɔ Nkɔmbɔ

●○ NSERAHWƐ A ODZI KAN

Asɛmbisa: Yesi dɛn hu dɛ amandze a yeruhu no nnyɛ asotwe a ofi Nyankopɔn hɔ?

Kyerɛwsɛm: Jas 1:13

Ber Fofor: Ebɛnadze ntsi na yehu amandze?

○● SANKƆHWƐ

Asɛmbisa: Ebɛnadze ntsi na yehu amandze?

Kyerɛwsɛm: 1Jo 5:19

Ber Fofor: Nyankopɔn tse nka dɛn wɔ amandze a yehu no ho?